■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

Workshop on the Administration and Usage of Telecom Cable and Tower and QoS in Kingdom of Cambodia

The main results of Workshop on the Administration and Usage of Telecom Cable and Tower and QoS in Kingdom of Cambodia 

On the 24th June 2015 at Cambodiana Hotel, Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) hold the workshop on the Administration and Usage of Telecom Cable and Tower and QoS in Kingdom of Cambodia, was attended by representatives of the General Department of Posts & Telecommunications, Provincial Departments of Post and Telecommunications, mobile and fixed service providers, internet providers, optic cable network companies, Tower Sharing companies comprising a total of 160 people.
schedule and Document, Click here

The following are key quotes:

Telecom Cable Management

 • All Telecom Cables must drop down to underground where are laying across main roads.
 • TRC will collaborate with inter ministry committee and Capital Hall to set the clear date on cable dropping.
 • Every cable network laying, company’s staffs must have uniform, assigned letter and norm technical standard.

Usage of Tower Sharing

 • Request all mobile operators to submit technical specification of their BTS for TRC to submit these data to all provincial departments of Post and Telecommunication and the board of governors to know and cooperate.
 • All towers must equip tower site information plate in accordance with TRC’s guideline.
 • All operators must always have repair mechanism maintenance the towers. All construction or development their network, company must inform to the provincial departments of Post and Telecommunication and local authorities who involve to know before their constructions.
 • All operators must install their towers which are like environmental friendly to increase the beauty.

Quality of Service

 • All Telecom Service Providers must provide their services with good quality to the users and complete the parameters data table to monitor and measure the quality of services to TRC.
 • All mobile phone operators must comply with the regulation, which provides about the payment of the duration of the phone conversation that the total time must charge in detail on the number of second of outgoing calls except international calls, which charge within each 15 seconds and must submit detail the payment report, which are carrying out with consumers.
 • All internet service providers must submit to TRC the data of rental and subscription internet bandwidth from international and the ratio rate of usage those bandwidth to retail the internet services to users.
 • All operator must submit the report which confirmed the ready and can be accessed their network by using IPV6 to TRC not later than December 2015.
 • All operators must collaborate to send health education emergency issue message etc. through SMS to users in accordance with the government’s instructions.

Other

 • Each mission, expert or engineer groups of the companies must wear uniform and have assigned letters that are issued by their own companies before they have mission to show to local authorities to know. Especially, companies need to collaborate with provincial department of Post and Telecommunication before starting construction (Tower).
 • For the cable networks, which across the border, TRC will seek approval from MPTC to collaborate with involved institutions to cut off for any companies ‘cable networks which don’t have permission in connecting.
 • Representative of operators who attended this workshop must report the result to the company’s top managements to know and collaborate.