ពាក្យសុំទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូល បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍