ពាក្យសុំនាំចូល បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ