■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

The procedure for payment to the Telecommunication Regulator of Cambodia

.

នីតិវិធីនៃការទូទាត់ជូននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា៖

ក្រោយពេលសំណើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការទូទាត់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ។ ជម្រើសនៃនីតិវិធីនៃការទូទាត់វិក្កយបត្រជូននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា រួមមានដូចខាងក្រោម៖

ក)  អ្នកអាចទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ ឬមូលប្បទានបត្រ ឬបណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ (VISA CashCard, ATM Debit Card) នៅការិយាល័យបេឡាធិការ នៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដែលមានអាសយដ្ឋានកាច់ជ្រុងវិថីលេខ ១៣ និង ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ឬ

ខ)  អ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាមការដាក់ប្រាក់ ឬបង្វែរចូលគណនីរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា នៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស FTB ដោយត្រូវបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននៃវក្កយបត្រដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈអ៊ីម៉ែល នៅពេលដាក់ប្រាក់ ឬបង្វែរចូលគណនី។ សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគណនីលេខ -USD: A/C No. 010300640009212 និងសម្រាប់ប្រាក់រៀលគណនីលេខ -KHR: A/C No. 010012900000139 ឬ

គ)  អ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Internet Banking របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស FTB តាមរយៈគេហទំព័រ https://online.ftbbank.com/ibanking/ ដោយត្រូវបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននៃវក្កយបត្រ ដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈអ៊ីម៉ែល នៅពេលទូទាត់(ករណីនេះ អ្នកត្រូវមានគណនីជាមួយធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស FTB និងចុះឈ្មោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់សេវា Internet Banking) ឬ

ឃ) អ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាមរយៈគ្រប់សាខាធនាគារណពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស FTB ទាំងអស់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវព័ត៌មានវិក្កយបត្រ ដែលត្រូវធ្វើការទូទាត់ ។

 

ក្រោយពេលអ្នកធ្វើការទូទាត់រួច អ្នកអាចមកទទួលយកនូវលិខិតអនុញ្ញាត ឬវិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណដែលអ្នកបានស្នើសុំ ពីនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដោយត្រូវបង្ហាញនូវឯកសារបញ្ជាក់ការទូទាត់នោះមកជាមួយ ។