នីតិវិធីនៃការទូទាត់ជូនក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍

mptc

នីតិវិធីនៃការទូទាត់ជូនក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍

ក្រោយពេលសំណើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ អ្នកត្រូវរង់ចាំការទំនាក់ទំនងពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីមកទូទាត់ ក្រោយពេលវិក្កយបត្រត្រូវបានរៀបចំហើយ ។ សម្រាប់ការទូទាត់ ឬសាកសួរ​ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍តាមរយៈអាសយដ្ឋានកាច់ជ្រុង​វិថីលេខ ១៣ និង ១០២​ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

-ទូរស័ព្ទលេខ  015 32 60 78  ឬ​  023 72 34 11