■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

The 3rd Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequency along Lao PDR - Cambodia Common Border Meeting (JTC-3), 10 – 12 February 2016, Vangvieng, Vientiane Province, Lao PDR from 10 to 12 February 2016.

 

From 10 to 12 February 2016, H.E. Mr. Auk Dorany, The Second Member of the Telecommunication Regulator of Cambodia (T.R.C.) led 25 Cambodian delegations including representatives from concerned ministries, fixed and mobile phone operators to have meeting as above topic with Lao counterpart which was led by Mr. Chaleun SIBOUNHEUANG, Deputy Director General, Department of Telecommunications, Ministry of Posts and Telecommunications (MPT).

The Meeting appointed the Co-Chairmen of the Working Groups as follows:

 1. Working Group 1 on Mobile and Non-Broadcasting Services (WG1), Mr. Sea Nareth, Deputy Head of TRC’s Secretariat in charge of Radio Frequency Management Unit, Telecommunication Regulator of Cambodia for Cambodian side and Mr. Somphone Syhalath, Director of Radio Spectrum Management Division, Ministry of Post and Telecommunications for Lao side.
 2. Working Group 2 on Broadcasting Services (WG2), Mr. Tey Maly, Deputy Director General, General Department of Information and Broadcasting, Ministry of Information for Cambodia side and Mr. Phosy Keomanivong, Acting Director General, Lao National Radio for Lao side.

The outcomes of the meeting:

 • Working Group 1
 1. The meeting has exchanged information on current status of Telecommunications services.
 2. The meeting agreed on rule of implementation in case of interference in the E-GSM900, P-GSM900 and GSM1800 as follows:
  1. Frequency separation to dedicated and non-dedicated channels are maintained as it was agreed during JTC-2 which was held from 13 to 15 January 2015, Preah Sihanouk Province, Cambodia.
  2. Field strength:
   1. Measured at the distance of 1 Km from the border;
   2. Maximum signal strength for dedicated channels is -70dBm;
 • Maximum signal strength for non-dedicated channels is -95dBm;
 1. Interference cases shall be highlighted by the operator to the respective operator of the other country;
 2. The timeline for implementation is 2 weeks from the notification acknowledgement date;
 3. Notification shall contain information about the location of interference and the frequencies (ARFCN) that cause it;
 4. Operators shall contact directly with each other to resolve interference cases based on abovementioned rules. Regulators shall be informed by respective operators about interference cases.
 1. The meeting agreed on Primary Scrambling Code (PSC) partitioning and defining receiving signal level threshold for W-CDMA/3G 2100 MHz as follows:
  1. Cambodian operators use PSC number: 0 – 255
  2. Lao operators use PSC number: 256 – 511
  3. The meeting agreed on defining receiving signal level threshold -100 dBm at 1 km from the common border for W-CDMA/3G 2100 MHz.

Note: For the frequency 1935-1940MHz uplink / 2125-2130MHz Downlink, LTC can use PSC number 0-511 base on the agreement between LTC and Smart Axiata at the JTC-2.

 1. Cambodia proposed that for Cambodian operators all international cross border connection shall be approved by TRC.
 • Working Group 2
  1. The meeting has exchanged information on current status on broadcasting services.
  2. The meeting agreed to exchange information and cooperate​ closely to eliminate cross border interference of Radio Frequency along Lao PDR – Cambodia Common Border.
  3. Both sides will inform each other about the new installation of radio and television transmitter that will be allocated around 30 km from the common border.
  4. The meeting agreed that the output power of radio or television transmitters should not be over 1KW.
 1. Focal Point:
  • Cambodia:

– H.E. Mr. San Putheary, Adviser of Ministry and Director of Broadcasting Department, Ministry of Information.

Email: putheary.san@gmail.com

– Mr. Chea Prakab, Chief of Frequency Management Office, Telecommunication Regulator of Cambodia.

Email: prakab_chea@yahoo.com

 • Lao PDR:

– Mr. Phouvieng Sinouanhnoy, Head of Technical Broadcasting Development Division, Mass Media Department, Ministry Of Information, Culture and Tourism.

Email: psinounhnoy@yahoo.com

– Mr. Xaiyakone Xaibounheuang, Engineer of Radio Frequency Monitoring Division, Ministry Of Posts and Telecommunications.

Email: xaiyakone.mpt@gmail.com


[Gallery not found]