ពាក្យស្នើសុំទទួលស្គាល់ បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ ឬទូរគមនាគមន៍