អនុក្រឹត្យ

ល.រ លេខលិខិត កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត  ទាញយក
១៤៩ អនក្រ.បក ០៥-០៩-១៧ អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់កម្រៃនៃការប្រើប្រាសលេខទូរស័ព្ទ និងលេខទូរគមនាគមន៏
១២៩ អ.ន.ក្រ បក ១៥-០៨-១៧ កាលុបចោលនិងការដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែល ជនបរទេស កំពុងតែកាន់ប្រើប្រាស់
៤៥ អនក្រ ប.ក ១៦-០៣-១៦ ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
១៤០អ.ន.ក្រ ០៦-០៩-១២ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃ បញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (និរាករណ៍)