លក្ខន្តិកៈបុគ្គលិក និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

លក្ខន្តិកៈបុគ្គលិក
ល.រ លេខលិខិត កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត ទាញយក
 ០១៥៣ប.ក.ទ.ក ៣០-០១-១៣  លក្ខន្តិកៈ បុគ្គលិក នៃបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (និរាករណ៍)
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង
ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត ទាញយក
 ៣០-០១-១៣  បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (និរាករណ៍)