កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៍មាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធលើកទី១៦ ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំាំ២០១៦ ទីក្រុង Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam ក្រោមប្រធានបទ " សហគមន៍នវានុវត្តន៍ដែលតភ្ជាប់គ្នា " (Connected Innovative Community )