ព្រះរាជក្រឹត្យ

ល.រ លេខលិខិត កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត  ទាញយក
នស/រកត/០៣១៦/៣៤២ ២៤-០៣-១៦ ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីតែងតាំងមន្រ្ដីនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
នស/រកត/០៣១២/១៧៥ ១៥-០៣-១២ ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (និរាករណ៍)
នស/រកត/០៣១២/២០៦ ១៥-០៣-១២ ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការចំនួន ៤ រូបនៃ បញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  (និរាករណ៍)
នស/រកត/០២១៤/១៩៨ ១៥-០៣-១២ ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ នៃបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (និរាករណ៍)