សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

 

សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខាវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

 

          ចំពោះអ្នកស្នើសុំដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូល (ចែកចាយ) បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ អ្នកស្នើសុំត្រូវលុកចូល និង បំពេញសំណុំបែបបទពាក្យសុំដូចមាននៅក្នុង (ទម្រង់ទី១) និង ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

១. ផ្តល់លិខិតទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូល(ចែកចាយ)បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

 • ពាក្យសុំទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូល(ចែកចាយ)បរិក្ខាវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍១ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ បណ្ណគ្រួសារ ឫលិខិតឆ្លងដែន១ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម១ច្បាប់
 • លិខិតបញ្ញាក់ទទួលស្គាល់ការបើកក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម១ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងបណ្ណប៉ាតង់(របបស្វ័យប្រកាស)ដែលមានសុពលភាព១ច្បាប់

បញ្ជាក់៖  ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍មិនតម្រូវឲ្យស្នើសុំលិខិតទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូល (ចែកចាញ) បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ឡើយ។


 ក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំចង់ទទួលបានលិខិតទទួលស្គាល់លើយថាប្រភេទបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍ ( type approval) អ្នកស្នើសុំត្រូវលុកចូលនិងបំពេញសំណុំបែបបទពាក្យសុំដូចមាននៅក្នុង(ទម្រង់ទី២) និង ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារ ពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

២. លិខិតទទួលស្គាល់លើយថាប្រភេទបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និង ទូរគមនាគមន៍ (Type approval)

 • ពាក្យស្នើសុំ១ច្បាប់
 • ច្បាប់ថតចម្លងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និង ទូរគមនាគ មន៍ ឫអាជ្ញាបណ្ណផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍១ច្បាប់
 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស(Specification)១ច្បាប់
 • របាយការណ៍ពិសោធន៍គុណភាពនៃបរិក្ខារ(Performance test reports)១ច្បាប់

ករណីនីតិបុគ្គល ឫរូបវន្តបុគ្គលដែលមានបំណងនាំចូលបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍យកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។អ្នកស្នើសុំត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទសុំដូចមាននៅក្នុង(ទម្រង់ទី៣) និងភ្ជាប់ជាមួយឯកសារពាក់ព័ន្ទដូចខាងក្រោម៖

៣. ផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ការងារផ្ទាល់ខ្លួន

ក. ចំពោះនីតិបុគ្គលសារធារណៈត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនូវ

 • ពាក្យស្នើសុំ០១ច្បាប់
 • វិក្កយបត្រ (Invoice)០១ច្បាប់
 • បញ្ជីវេចខ្ចប់ (Packing List)០១ច្បាប់
 • ឯកសារដឹកជញ្ជូន (Airway Bill or Bill of lading )០១ច្បាប់
 •  ឯកសារបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស០១ច្បាប់

ខ. ចំពោះនីតិបុគ្គលឯកជនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនូវ

 • ពាក្យស្នើសុំ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះក្នុងបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬលិខិតទទួលស្គាល់ជានីតិបុគ្គល
 • ពេញលក្ខណៈច្បាប់ដោយមានលក្ខខណ្ឌ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងប៉ាតង់០១ច្បាប់
 •  វិក្កយបត្រ (Invoice)០១ច្បាប់
 • បញ្ជីវេចខ្ចប់ (Packing List)០១ច្បាប់
 • ឯកសារដឹកជញ្ជូន (Airway Bill or Bill of lading )០១ច្បាប់
 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស០១ច្បាប់

គ. ចំពោះរូបវន្តបុគ្គល ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ

 • ពាក្យស្នើសុំ០១ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ បណ្ណគ្រួសារ ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព០១ច្បាប់
 • ចំនួនបរិក្ខារមិនលើសពី ០២ កំប្លេ (two sets)
 • វិក្កយបត្រ (Invoice)០១ច្បាប់
 • បញ្ជីវេចខ្ចប់ (Packing List)០១ច្បាប់
 • ឯកសារដឹកជញ្ជូន (Airway Bill or Bill of lading)០១ច្បាប់
 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស០១ច្បាប់

ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ការងារផ្ទាល់ខ្លួន។ចំពោះនីតិបុគ្គល ដែលបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការ នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដោយពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋស្របតាម ច្បាប់វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។អ្នកស្នើសុំត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទសុំដូចមាននៅក្នុង  (ទម្រង់ទី៤) និងភ្ជាប់ជាមួយឯកសារពាក់ព័ន្ទដូចខាងក្រោម៖

៤. ចំពោះនីតិបុគ្គលដែលបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ដោយពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋស្របតាមច្បាប់វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ពាក្យស្នើសុំ០១ ច្បាប់
 • លិខិតបញ្ជាក់ពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា០១ ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍០១ ច្បាប់
 • ច្បាប់ចម្លងវិក្កយបត្រប្រាក់កក់ធានាប្រតិបត្តិការអាជ្ញាបណ្ណ០១ច្បាប់
 • បញ្ជីគោល រាយមុខបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍នាំចូល (Master List)០៦ច្បាប់

បញ្ជាក់ៈ ក្នុងករណីសុំបន្តត្រូវមានបញ្ជីកាត់ស្តុកនាំចូល០៦ច្បាប់


registration khmer

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារលម្អិត នៃសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការស្នើ សុំវិញ្ញាបនបត្រលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូល បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ សូមចុចទីនេះ

សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការស្នើ សុំវិញ្ញាបនបត្រលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូល បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា.pdf

ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍