អាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍សម្រាប់ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុទាក់ទងប្រភេទ MF, HF, VHF, UHF