អាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍សម្រាប់ដំណើរការស្ថានីយទូរទស្សន៍ប្រភេទ VHF, UHF