អាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍សម្រាប់ដំណើរការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត និងអចល័តឥតប្រើខ្សែ