អាជ្ញាបណ្ណហ្រ្វេកង់ស៍សម្រាប់ដណើរការស្ថានីយិវទ្យុអាម៉ាទ័រ