ពាក្យសុំអាជ្ញាបណ្ណ ហ្រេ្វកង់ស៍សម្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុBase Station(BTS) ផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត អចល័តឥតខ្សែ