សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ អុីនធឺណេតកាហ្វេ

 

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុីនធឺណេត កាហ្វេ តាមអនឡាញ

 

ក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ(ថ្មី ឬបន្ត)ត្រូវ លុកចូល និងបំពេញបែបបទពាក្យសុំដូចមាននៅក្នុង (ទម្រង់ទី១) និងភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដូចខាងក្រោម៖

  • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬប័ណ្ណគ្រួសារ ឬលិខិតឆ្លងដែន ០១ច្បាប់
  • លិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទីតាំងសាល ឬកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន(ក្នុងករណីជួលទីតាំង) ០១ច្បាប់

ក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានសាល ត្រូវលុកចូល និងបំពេញពាក្យសុំដូចមាននៅក្នុង (ទម្រង់ទី២) និងភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

  • វិញ្ញាបនបត្របើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេចាស់ ០១ច្បាប់
  • លិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការ អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ ទីតាំងសាលថ្មី ឬកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះថ្មីមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន(ក្នុងករណីជួលទីតាំង) ០១ច្បាប់

registration khmer

បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារលម្អិត នៃសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើ សុំវិញ្ញាបនបត្របើក អាជីវកម្ម សាលបម្រើសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ សូមលោកអ្នកចុចលើសេចក្ដីណែនាំជា PDF ដូចខាងក្រោម៖

សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ pdf

ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេតាមអនឡាញ