សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

សេវាអនឡាញ

សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់សេវាកម្មអនឡាញរបស់ ន.ទ.ក.

(សូមអភ័យទោសសេវាកម្មអនឡាញកំពុងរៀបចំដំណើរការ !)

ផ្នែកនេះជួយដល់លោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញរបស់(ន.ទ.ក.)។ ជាមួួយនឹងជំនួយនៃផ្នែកនេះ។ អ្នកអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់សេវាកម្មរបស់ (ន.ទ.ក) តាមរយៈអុីនធឺណេត។ ក្រោយពីការ លុកចូល ឫចុះឈ្មោះ លោក អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មខាងក្រោមនេះ និងពត៌មានសំរាប់ការបង់កម្រៃសូចចុច ទីនេះ
របៀបប្រើប្រាស់ សេវាកម្មអនឡាញ សូមទាញយក

  • និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ ការស្នើសុំតាមអនឡាញសម្រាប់ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ គោល បំណងនៃ កិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាអ៊ីនធឺណេត ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ។អតិ ជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជា រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យនិង ចូលទៅកាន់កាស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រអនឡាញ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំ ។

  • internet café kmer

    និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញ រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំតាមអនឡាញសម្រាប់ការចុះឈ្មោះឬស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអុីនធឺណេតកាហ្វេ នៅក្នុងព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ។ គោលបំណង នៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវា អ៊ីនធឺណេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវាបច្ចេក វិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជាឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យនិងចូលទៅកាន់កាស្នើសុំចុះឈ្មោះឬស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណេតកាហ្វេ អនឡាញ ក្នុងករណី លោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំ ។

  • និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញ រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល សាធារណជនចូល ទៅកាន់ការស្នើសុំ តាមអនឡាញសម្រាប់ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដូចអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាវិសាលគមន៍វិទ្យុសំដៅដល់ហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ ដែលត្រូវបានស្នើសុំយកទៅប្រើប្រាស់ តាម រយៈការផ្តល់សេវាកម្មវិទ្យុគមនាគមន៍ផ្សេងៗជាច្រើន និងអាចនិយាយបានថាវាជាធនធានកម្រ សម្រាប់ជាតិ នីមួយៗ ន.ទ.ក. ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួល ស្តីពីការដាក់ចេញនូវផែនការ ការ កំណត់ទីតាំង និងការចែកចាយហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុនិងធានានូវប្រសិទ្ធភាពនិង ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផ្តល់ សេវា ចល័តអចល័តផ្កាយរណបបរិក្ខារផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់អត្រាកម្រិត ហ្វ្រេកង់ស៍ទាប និងសោតទស្សន៍។គោល បំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការ សេវាកម្មនេះ ដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណស្តីពីការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់ស៍ អនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឬនិយាម ឬអនុសាសន៍ របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។អតិជន ដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជាឬជន បរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យ និងចូលទៅកាន់ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ អនឡាញ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំ។

  • និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញ រូបវន្តបុគ្គ ឫនិតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំតាមអនឡាញសម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខាវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ គោលបំណង នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺជាការផ្ដល់នូវសេចក្តីសម្រេច វិញ្ញាបនបត្រ និងការផ្ដល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឫ និយាមឫ អនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា និងដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា និងស្ដង់ដារបច្ចេកទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និង ទូរគមនាគមន៍។អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជាឫជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គលឫនីតិបុគ្គល ។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យនិងចូលទៅកាន់ការស្នើសុំការនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍អនឡាញ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំ។

  • ក្របខណ្ឌនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណរបស់ (ន.ទ.ក.) គឺ ជាជំនួយក្នុងការធានានូវកំណើនប្រកបដោយស្ថេរភាព និង ការ ប្រកួតប្រជែង នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការចូលរួមពីពហុប្រតិបត្តិករ និង បរិស្ថាននៃពហុបណ្តាញ ។ ផ្នែកនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ នៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដូចជាសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិករបណ្តាញ ឬហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាទូរគមនាគមន៍ និងប្រតិបត្តិការបណ្តាញឫហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាទូរគមនាគមន៍និង ប្រតិបត្តិ ករមូលដ្ឋានត្រឹមតែសេវាទូរគមនាគមន៍ ដូចជា ទូរសព្ទ័ការីអាយភី កិច្ចការបណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ របរកំណត់ជាអន្តរជាតិ និងជាច្រើនទៀត។អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឫជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គលឫនីតិបុគ្គល ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យ និងចូលទៅកាន់កាស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទូរគមនាគមន៍អន ឡាញក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំ ។

  • ក្នុងនាមជានិយ័តករវិស័យទូរគមនាគមន៍ (ន.ទ.ក) ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យធនធានលេខ និងគ្រប់គ្រងផែនការនៃការ បែងចែកលេខទូរគមនាគមន៍ជាតិ។ ផែនការនេះនឹងផ្តល់នូវការកំណត់តួនាទីនិងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការបែង ចែកប្លង់លេខជូនដល់ប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ។ ជំនួយនេះគឺជាការធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នូវលេខសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិ កម្ពុជាឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យ និងចូលទៅកាន់កាស្នើសុំលេខទូរ គមនាគមន៍អនឡាញក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បី ចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំ ។