កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្រ្វេកង់ស៍វិទ្យុ

 

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍ដោយផ្ទាល់

 

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.)មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញ រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំ សេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំ ការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និង ទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និង ទូរគមនាគមន៍នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺជាការផ្តល់នូវសេចក្តីសម្រេចវិញ្ញាបនបត្រ និងការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឬនិយាម ឬអនុសាសន៍ របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា និងស្តង់ដារបច្ចេកទេស នៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ។   សូមពិនិត្យខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីណែនាំ ទាញយក និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណី លោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទសម្រាប់ការនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមនាគមន៍ និងទូរគម-នាគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

សេចក្តីណែនាំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំ ទាញយក
ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍ ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក

 

ពាក្យស្នើសុំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុអាម៉ាទ័រ ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុទាក់ទងប្រភេទ MF, HF, VHF, UHF ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយសំឡេង AM, SW, FM ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយទូរទស្សន៍ប្រភេទ VHF, UHF ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុ MICROWAVE ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត និងអចល័តឥតប្រើខ្សែ ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុ BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយ VSAT ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយ INMARSAT ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក
១០ ដំណើរការស្ថានីយ SATELLITE PHONE ២៤ មីនា ២០១៥ ទាញយក