កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

ការអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

ការអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

 

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមន៍

នាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណង នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះជាការផ្តល់នូវសេចក្តីសម្រេចវិញ្ញាបនបត្រ  និងការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឬនិយាម ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ(ITU) ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធ ភាពលើគុណភាពសេវា  និងស្តង់ដារបច្ចេកទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍។ អតិជន ដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូមពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ ទាញយក ឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោក អ្នក មានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទសម្រាប់ការនូវនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍  និងទូរគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

សេចក្តីណែនាំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំ ឯកសារ
ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ លិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២៤ មីនា ១៥ ទាញយក

ពាក្យស្នើសុំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំ ឯកសារ
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិជាភ្នាក់ងារនាំចូល ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយ គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២០ សីហា ២១ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិជាភ្នាក់ងារនាំចូល ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយ គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២០ សីហា ២១ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតការនាំចូលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ ២០ សីហា ២១ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតការនាំចូលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
*** (សម្រាប់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាគម្រោង វិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QIP) ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា)
២០ សីហា ២១ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់យថាប្រភេទនៃគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍និងគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ ២០ សីហា ២១ ទាញយក