កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម

ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម

 

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រត្ដិបត្ដិករទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(នទក.)ដែលមាននាយកដ្ឋានជំនាញបានយកចិត្ដទុកដាក់ស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំ “ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម” នេះសម្រាប់ជូនប្រតិ្ដបត្ដិករប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្រត្ដិបត្ដិករទាំងអស់រួមគ្នាអនុវត្ដ ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងទម្រង់ “ពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម”៖

សេចក្ដីប្រកាស៖

ចំណងជើង ឯកសារ
សេចក្ដីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម ទាញយក

សេចក្ដីណែនាំ៖

ចំណងជើង ឯកសារ
ការស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទចល័ត និងអចល័តទាំងអស់ ទាញយក

ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ៖

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំ ឯកសារ
ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម ១៦-ឧសភា-១៨ ទាញយក