កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

សេវាដោយផ្ទាល់

សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ សេវាដោយផ្ទាល់របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.)

 

ផ្នែកនេះជួយដល់លោកអ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់របស់ (ន.ទ.ក.)។ ជាមួួយនឹងជំនួួយនៃផ្នែកនេះ លោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់សេវាកម្មរបស់ (ន.ទ.ក.) តាមរយៈអុីនធឺណិត។ ក្រោយពីការលុកចូល ទៅសេចក្តីណែនាំ និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទសម្រាប់បំពេញ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាក់ទងនឹង៖

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោល បំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និង សេវាអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធ ភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និង  បើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និង ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ    ទូទៅអតិថិជន  ដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា  ឬជនបរទេស  ជារូបវន្តបុគ្គល  ឬ នីតិបុគ្គល ។    សូមចុចទីនេះ   ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនិង ទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបស្នើសុំក្នុងករណី លោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ  និងស្នើសុំគេហទំព័រដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំ សេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះឬ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអុីនធឺណិតកាហ្វេ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។  គោលបំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ  គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធនិងសេវាអុីនធឺណេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគម នាគមន៍និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា  ឬជន បរទេសជារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល ។ សូមចុច  ទីនេះ   ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ និងទាញយកឬ បោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុង  ករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ  និងស្នើសុំវិញ្ញា បនបត្រអុីនធឺណិតកាហ្វេដោយផ្ទាល់មក កាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។


និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.)មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារ នាំចូលបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាតនិងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។  គោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះ   គឺជាការ ផ្តល់នូវសេចក្តីសម្រេច វិញ្ញាបនបត្រ និង ការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍  និងទូរគមនាគមន៍ដោយ អនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឬ និយាម ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ(ITU)ច្បាប់និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា និងស្តង់ដារបច្ចេក ទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍។អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ។សូមចុច  ទីនេះ  ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនិង ទាញ យកឬបោះពុម្ភទម្រង់ បែបបទស្នើសុំ  ក្នុងករណីលោកអ្នក  មានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិង  ស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត  និងលិខិត ទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ សម្រាប់ការ នាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។
typeapproval khmer1

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  (ន.ទ.ក.)  មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល   ឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណ ជនចូលទៅកាន់    ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់  សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតភ្នាក់ងារ នាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាតនិងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និង ទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។   គោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះគឺជាការផ្តល់នូវ សេចក្តីសម្រេច វិញ្ញាបនបត្រនិងការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍  ដោយអនុលោម តាមបទដ្ឋានឬនិយាម ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា  និងស្តង់ដារបច្ចេកទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍។អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជាឬជនបរទេស ជារូបវន្ត បុគ្គលឬនីតិបុគ្គល ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ  និងទាញយកឬបោះ ពុម្ភទម្រង់ បែប បទស្នើសុំក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណង ចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទសម្រាប់ការនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដោយផ្ទាល់ មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ។

ក្នុងនាមជានិយ័តករវិស័យទូរគមនាគមន៍  (ន.ទ.ក.)  ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យធនធានលេខនិងគ្រប់គ្រងផែនការនៃការ បែងចែកលេខទូរគមនាគមន៍ជាតិ។  ផែនការនេះនឹងផ្តល់នូវការកំណត់តួនាទី និងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការបែង ចែកប្លង់លេខជូនដល់ប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ។ ជំនួយនេះគឺជាការធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នូវលេខសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិ កម្ពុជាឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូមចុច  ទីនេះ  ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ និងទាញ យកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំលិខិត អនុញ្ញាតស្តីពីការប្រើប្រាស់លេខទូរគមនាគមន៍ ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍ កម្ពុជា។

ក្របខណ្ឌនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណរបស់ (ន.ទ.ក.) គឺជាជំនួយក្នុងការធានានូវកំណើនប្រកបដោយស្ថេរភាពនិង ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការចូលរួមពីពហុប្រតិបត្តិករ និងបរិស្ថាននៃពហុបណ្តាញ ។ ផ្នែកនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ   នៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដូចជា    សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិករបណ្តាញ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាទូរគមនាគមន៍និងប្រតិបត្តិករមូលដ្ឋានត្រឹមតែសេវាទូរគមនាគមន៍ដូចជាទូរស័ព្ទ ការីអាយភីកិច្ចការបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍របរកំណត់ជាអន្តរជាតិនិងជាច្រើនទៀត  ។ អតិថិជនដែល មានសិទ្ធិទទួលសេវាអាច ជាជនជាតិកម្ពុជាឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។  សូមចុច ទីនេះ ដើម្បី ពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តី ណែនាំនិងទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោកអ្នកមាន បំណង ចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។