កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

សេវាដោយផ្ទាល់

សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ សេវាដោយផ្ទាល់របស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.)

 

ផ្នែកនេះជួយដល់លោកអ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់របស់ (ន.ទ.ក.)។ ជាមួួយនឹងជំនួួយនៃផ្នែកនេះ លោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់សេវាកម្មរបស់ (ន.ទ.ក.) តាមរយៈអុីនធឺណិត។ ក្រោយពីការលុកចូល ទៅសេចក្តីណែនាំ និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទសម្រាប់បំពេញ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាក់ទងនឹង៖

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និង សេវាអ៊ីនធឺណិតឱ្យមានប្រសិទ្ធ ភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និង ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអតិថិជន ដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ ទាញយក និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបស្នើសុំ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំគេហទំព័រដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជនចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ឬស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអុីនធឺណិតកាហ្វេ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។  គោលបំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាអុីនធឺណិតឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគម នាគមន៍និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា  ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល ។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ ទាញយក និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអុីនធឺណិតកាហ្វេដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ អតិថិជនប្ដឹងប្រត្ដិបត្ដិការ ឬ ប្រត្ដិបត្ដិករប្ដឹងប្រត្ដិបត្ដិករ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ-កម្ពុជា។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និង សេវាអ៊ីនធឺណិតឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និង ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអតិថិជន ដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ ទាញយក និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបស្នើសុំ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីស្នើសុំប្ដឹងតវ៉ាដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជនចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការ អនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។  គោលបំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាអុីនធឺណិតឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគម នាគមន៍និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា  ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល ។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ ទាញយក និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីស្នើសុំអនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគម- នាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជា- ណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺជាការផ្តល់នូវសេចក្តីសម្រេច វិញ្ញាបនបត្រ និងការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនា- គមន៍ដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឬនិយម ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ(ITU) ច្បាប់និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា និងស្តង់ដារបច្ចេក ទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍។ អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ និងទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ សម្រាប់ការនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

typeapproval khmer1

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.)  មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល   ឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណ ជនចូលទៅ កាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់ សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតភ្នាក់ងារ នាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនា- គមន៍លិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជា- ណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះគឺជាការផ្តល់នូវ សេចក្តីសម្រេច វិញ្ញាបនបត្រ និងការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍  ដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឬនិយាម ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា  និងស្តង់ដារបច្ចេកទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍។ អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ និងទាញយក ឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទសម្រាប់ការនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនា- គមន៍ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ។

និយ័តករវិស័យទូរគមនាគមន៍ (ន.ទ.ក.) ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យធនធានលេខ និងគ្រប់គ្រងផែនការនៃការ បែងចែកលេខទូរគមនាគមន៍ជាតិ។ ផែនការនេះនឹងផ្តល់នូវការកំណត់តួនាទី និងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការបែងចែកប្លង់លេខជូនដល់ប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ។ ជំនួយនេះ គឺជាការធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវលេខសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ និងទាញយក ឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំលិខិត អនុញ្ញាតស្តីពីការប្រើប្រាស់លេខទូរគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

ក្របខណ្ឌនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណរបស់ (ន.ទ.ក.) គឺជាជំនួយក្នុងការធានានូវកំណើនប្រកបដោយស្ថេរភាព និង ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ ដែលមានការចូលរួមពីពហុប្រតិបត្តិករ និងបរិស្ថាននៃពហុបណ្តាញ។ ផ្នែកនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ នៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដូចជា សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិករបណ្តាញ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាទូរគមនាគមន៍ និងប្រតិបត្តិករមូលដ្ឋានត្រឹមតែសេវាទូរគមនាគមន៍ កិច្ចការបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍របរកំណត់ជាអន្តរជាតិ និងជាច្រើនទៀត។ អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តី ណែនាំ និងទាញយក ឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជនចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្ដិការ និងផ្ដល់សេវាអ៊ិនធឺណិត(ISP) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណង នៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការ សេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវា បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេ វាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូម ចុចទីនេះ  ដើម្បីចូលទៅ ប្រើប្រាស់ដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្ដិការ និងផ្ដល់សេវាអ៊ិនធឺណិត(ISP) ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជនចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសាងសង់បង្គោលអង់តែន នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណង នៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេស ឬជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូម ចុចទីនេះ  ដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីស្នើសុំសាងសង់បង្គោលអង់តែន ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) ។