កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

សេវាដោយផ្ទាល់

សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ សេវាដោយផ្ទាល់របស់
និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.)

 

ផ្នែកនេះជួយដល់លោកអ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់របស់ (ន.ទ.ក.)។ ជាមួួយនឹងជំនួួយនៃផ្នែកនេះ លោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់សេវាកម្មរបស់ (ន.ទ.ក.) តាមរយៈអុីនធឺណិត។ ក្រោយពីការលុកចូល ទៅសេចក្តីណែនាំ និងបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទសម្រាប់បំពេញ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាក់ទងនឹង៖

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោល បំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និង សេវាអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធ ភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និង  បើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និង ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ    ទូទៅអតិថិជន  ដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា  ឬជនបរទេស  ជារូបវន្តបុគ្គល  ឬ នីតិបុគ្គល ។    សូមចុចទីនេះ   ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនិង ទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបស្នើសុំក្នុងករណី លោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ  និងស្នើសុំគេហទំព័រដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំ សេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះឬ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអុីនធឺណិតកាហ្វេ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។  គោលបំណងនៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការសេវាកម្មនេះ  គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធនិងសេវាអុីនធឺណេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងបើកទូលាយសេវាបច្ចេកវិទ្យាទូរគម នាគមន៍និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា  ឬជន បរទេសជារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល ។ សូមចុច  ទីនេះ   ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ និងទាញយកឬ បោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុង  ករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ  និងស្នើសុំវិញ្ញា បនបត្រអុីនធឺណិតកាហ្វេដោយផ្ទាល់មក កាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។


និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.)មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារ នាំចូលបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាតនិងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។  គោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះ   គឺជាការ ផ្តល់នូវសេចក្តីសម្រេច វិញ្ញាបនបត្រ និង ការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍  និងទូរគមនាគមន៍ដោយ អនុលោមតាមបទដ្ឋាន ឬ និយាម ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ(ITU)ច្បាប់និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា និងស្តង់ដារបច្ចេក ទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍។អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ។សូមចុច  ទីនេះ  ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនិង ទាញ យកឬបោះពុម្ភទម្រង់ បែបបទស្នើសុំ  ក្នុងករណីលោកអ្នក  មានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិង  ស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត  និងលិខិត ទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ សម្រាប់ការ នាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។
typeapproval khmer1

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  (ន.ទ.ក.)  មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល   ឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណ ជនចូលទៅកាន់    ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់  សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតភ្នាក់ងារ នាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាតនិងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និង ទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។   គោលបំណងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះគឺជាការផ្តល់នូវ សេចក្តីសម្រេច វិញ្ញាបនបត្រនិងការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍  ដោយអនុលោម តាមបទដ្ឋានឬនិយាម ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើគុណភាពសេវា  និងស្តង់ដារបច្ចេកទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍។អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជាឬជនបរទេស ជារូបវន្ត បុគ្គលឬនីតិបុគ្គល ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ  និងទាញយកឬបោះ ពុម្ភទម្រង់ បែប បទស្នើសុំក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណង ចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទសម្រាប់ការនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដោយផ្ទាល់ មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ។

ក្នុងនាមជានិយ័តករវិស័យទូរគមនាគមន៍  (ន.ទ.ក.)  ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យធនធានលេខនិងគ្រប់គ្រងផែនការនៃការ បែងចែកលេខទូរគមនាគមន៍ជាតិ។  ផែនការនេះនឹងផ្តល់នូវការកំណត់តួនាទី និងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការបែង ចែកប្លង់លេខជូនដល់ប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ។ ជំនួយនេះគឺជាការធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នូវលេខសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេវាអាចជាជនជាតិ កម្ពុជាឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូមចុច  ទីនេះ  ដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ និងទាញ យកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំលិខិត អនុញ្ញាតស្តីពីការប្រើប្រាស់លេខទូរគមនាគមន៍ ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍ កម្ពុជា។

ក្របខណ្ឌនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណរបស់ (ន.ទ.ក.) គឺជាជំនួយក្នុងការធានានូវកំណើនប្រកបដោយស្ថេរភាពនិង ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការចូលរួមពីពហុប្រតិបត្តិករ និងបរិស្ថាននៃពហុបណ្តាញ ។ ផ្នែកនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ   នៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដូចជា    សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិករបណ្តាញ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាទូរគមនាគមន៍និងប្រតិបត្តិករមូលដ្ឋានត្រឹមតែសេវាទូរគមនាគមន៍ដូចជាទូរស័ព្ទ ការីអាយភីកិច្ចការបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍របរកំណត់ជាអន្តរជាតិនិងជាច្រើនទៀត។ អតិថិជនដែល មានសិទ្ធិទទួលសេវាអាច ជាជនជាតិកម្ពុជាឬជនបរទេសជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។  សូមចុច ទីនេះ ដើម្បី ពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តី ណែនាំនិងទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោកអ្នកមាន បំណង ចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជនចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្ដិការ និងផ្ដល់សេវាអ៊ិនធឺណិត(ISP) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលបំណង នៃកិច្ចប្រត្តិបត្តិការ សេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវា បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលសេ វាអាចជាជនជាតិកម្ពុជា ឬជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ សូម ចុចទីនេះ  ដើម្បីចូលទៅ ប្រើប្រាស់ដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្ដិការ និងផ្ដល់សេវាអ៊ិនធឺណិត(ISP) ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។