កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

Offline Services

 Welcome to TRC’s Off-line Services

 

This section will provide you with an overview of TRC’s available off-line services  and how you can access  print and fill out form to submit directly after you login or register.After login into guideline and print out the form for filling up, you can avails service relate to:

The Telecommunication Regulator of Cambodia has the honor to invite the individuals and the general public into the off-line application for Domain Name Registration in the Kingdom of Cambodia. The Purpose of Service Provision is provided the administration of the system and internet service effectively, in accordance with international standard, and delivering the Information Communication Technology Services to all general citizen. Eligible Customers for this Service is Khmer nationality or foreign individual or legal entity. Click Here to download and print the application form, if you are wish to submit DNS Registration directly to TRC’s administration.

The Telecommunication Regulator of Cambodia has the honor to invite the individuals and the general public into the off-line application for Internet Café Certificate Registration in the Kingdom of Cambodia. The Purpose of Service Provision is provided the administration of the system and internet service effectively, in accordance with international standard, and delivering the Information Communication Technology Services to all general citizen. Eligible Customers for this Service is Khmer nationality or foreign individual or legal entity. Click Here to download and print the application form, if you are wish to submit  for the certificate on Internet Café directly to TRC’s administration.

The Telecommunication Regulator of Cambodia has the honor to invite the individuals and the general public into the off-line application for requesting the Radio Frequency Licenses in the Kingdom of Cambodia. As all of you know that the Spectrum refers to the frequencies which are used by various radio-communication services. As Spectrum is a limited resource for the nation, and we can said that it is a scare resource for each respective nation, TRC plays an important role in the management and coordination on the planning, allocation and assignment of frequencies and ensure the efficient delivery of services such as mobile, fixed, satellite, short-range devices and broadcasting. The Purpose of Service Provision is to issue the license for frequency usages in compliance with ITU recommendations, radio-communication and the laws and regulations of Kingdom of Cambodia, so as to avoid the frequency interference. Eligible Customers for this Service is Khmer nationality or foreign individual or legal entity. Click Here to download and print the application form, if you are wish to  submit for the radio-frequency licenses directly to TRC’s administration.

The Telecommunication Regulator of Cambodia has the honor to invite the individuals and the general public into the off-line application for establishing the radio-communication and telecommunication Equipment Importing Agency, approval letter and type approvals on radio-communication and telecommunication equipment importing in the Kingdom of Cambodia. The Purpose of Service Provision is to issue the decision, certificate, Authorization on Radio-communication and Telecommunication Terminal Equipment in compliance with ITU radio-communication and Telecommunication recommendations, and the laws and regulations of Kingdom of Cambodia, so as to ensure the Quality of Services and Technical Standards of Radio-Communication and Telecommunication Equipment .Eligible Customers for this Service is Khmer nationality or foreign individual or legal entity. Click Here to download and print the application form, if you are wish to submit for the authorization approval letter and Type Approval on radio-communication and telecommunication Equipment Importing directly to TRC’s administration.

As the telecommunication industry regulator, Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) controls the numbering resource and manages the National Numbering Plan. The Plan provides a set of rules and guidelines for allocating numbers to public telecommunication service operators. This helps ensure the adequacy of telecommunication numbers for use in Kingdom of Cambodia. Eligible Customers for this Service is Khmer nationality or foreign individual or legal entity. Click Here to download and print the application form, if you are wish to submit for the Approval Letter on Telecommunication Number using directly to TRC’s administration.

Telecommunication Regulator of Cambodia’s licensing framework is aimed at ensuring sustainable growth and competition in a multi-operator, multi-network environment. This section provides information on various aspects of licensing such as the guidelines for Network/Infrastructure and Service and services-based operators as IP telephony, telecoms cable detection work, the international settlement regime and more. Eligible Customers for this Service is Khmer nationality or foreign individual or legal entity. Click Here to download and print the application  form, if you are wish to submit for all kinds of telecommunication licenses directly to TRC’s administration.