ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត

ចំនួនអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតួរលេខ 21 លាននាក់នៅចុងខែសីហាឆ្នាំ 2015 តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីតួលេខនេះ: