កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

អាជ្ញាបណ្ណ

បញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទៅតាមប្រភេទសេវា(ឆ្នាំ២០២១)

ទាញយកបញ្ជីនៃប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍

ល.រ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ប្រភេទសេវា អាសយដ្ឋាន
(ខេមបូឌា) ហ្វីប៊ើរ អុបទិច ខមញូនីខេសិន ណេតវើក – (Cambodia) Fiber Optic Communication Network Co., Ltd. (CFOCN)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Submarine Cable
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Optical Cable Networks
#168, St.1946, Phum Tumnub, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan SenSok, Phnom Penh

: 070 882 645 / 011 369 028

អង្គរ ខេប៊ល ធីវី អ៊ិនធើណេត – Angkor Cable TV Internet Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#12, Phum Ta Phul, Sangkat Svay Dangkum, Krang Siem Reap, Siem Reap Province

: 085 365 024 / 068 365 024
086 365 024

អង្គរ ដាតា ខមម្ញូនីខេសិន គ្រុប (អេ ឌី ស៊ី) – Angkor Data Communication Group (ADCG)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#95, Preah Norodom Blvd, Sangkat Bueong Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

: 023 226 622

ប៊ី យូញៀន (ខេមបូឌា) ធេលីខម ឯ.ក – Bee Union (Cambodia) Telecom Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 5659, Street Oknha Mong Rithy (1928), Sangkat Phnom Penh They, Khan Sen Sok, Phnom Penh

: 023 911 333

ប៊ីកហាប់ ឯ.ក – BigHub Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#06, Street 616, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

: 096 679 9977

សាខាក្រុមហ៊ុន ឆាយណា ធេលីខម គ្លូប៊ល លីមីធីត – BRANCH OF CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
Unit 2006, Level 20, Vattanac Capital Tower, No.66, Preah monivong, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

: 097 973 5858

សាខាក្រុមហ៊ុន អិនធីធី (ថៃលែន) លីមីធីត – Branch of NTT Communications (Thailand) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#Phnom Penh Center, Block”F”, Corner Sihanouk (274) & Sothearos (3) Blvd, Tonlebasak, Phnom Penh

: 023 221 815 / 077 555 499

ខេមបូ ថេកណឡជី (អាយអេសភី) ខមភេនី លីមីធីត – CAMBO Technology Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 1st Floor, Building B, CASA by Meridian, #1, Harvard Street, Koh Pich, Phnom Penh

: 081 721 721

(ខេមបូឌា) អ៊ែតវ៉ានស៍ ខមម្ញូនីខេសិន – Cambodia Advance Communications (Cadcomms) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#825ABC, Monivong Blvd, Sangkat Phsa Demthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 016 460 589

១០ ខេមបូឌាន ស៊ីងម៉ឹង ធេលីមីឌា ខូ អិលធីឌី – Cambodian SingMeng Telemedia co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh

: 096 666 1888 / 089 966 888
078 777 555 / 098 777 555

១១ ខេម ជ្ជី អេស អេម អែលធីឌី – CamGSM Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
#33, Preah Sihanouk Blvd., Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 012 800 800

១២ កាំម៉ិនតែល – Camintel Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#1, Corner of street. 88 & Sisovath Blvd., Phnom Penh

: 023 986 986

១៣ ខេមថៅអឺរ លីង ខមម្ញូនីខេសិន – Camtower Link Communication Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing
#33, Street 200, Block 12 Sangkat Psar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

: 023 885 787

១៤ ឆាយណា យូនីខម (ខេមបូឌា) អបភើរេសិន ឯ.ក – China Unicom (Cambodia) Operations Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 14th floor, Exchange Square,No.19-20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

: 018 980 8808

១៥ ឈួន វៃ​ (ខេមបូឌា) – Chuan Wei (Cambodia) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
Regency Square, Complex B, 2nd floor, #8B/294, Moa Tse Tung Blvd, Sangkat Tomnub Teuk, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

: 023 722 225

១៦ ស៊ីធីលីង – Citylink Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#105-107, Sihanouk Blvd., Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 023 220 112

១៧ កូហ្សេតែល – COGETEL Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#60, Monivong Blvd., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

: 081 72 72 72

១៨ អ៊ីដតខូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី – Edotco Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing
Building Keystone, No.146, Unite 3AB, Norodom Blvd., Sangkat Tonle Basac, Khan  Chamkarmon, Phnom Penh

: 010 208 995 / 010208 996

១៩ អេមផាយ ថេក ឯ.ក – EMPIRE TECH CO., LTD.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
Borei Pipub Thmei, No. 188, Street 10, Phum Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh

: 066 93 83 93

២០ អ៊ីហ្សីខម ខូ អិលធីឌី – EZECOM Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#7D, Russian Blvd., Sangkat Toeuk Laork 1, khan Toul Kok, Phnom Penh

: 023 888 181 / 085 888 181

២១ ហ្វាស វ័ន (ខេមបូឌា) ឯ.ក – Fast One (Cambodia) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#108AB (2Floors), Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Toul Tompung2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

: 089 222 551

២២ ហ្វាយប៊ើរ ណាណូថេក(ខេមបូឌា) ឯ.ក – Fiber Nanotech (Cambodia)  Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#07, Street 26, Tikhakpanhnhor Village, S/k samrong krom, Khan Porsenchey, Phnom Penh

: 089 252 522

២៣ ជីប៊ី ណេត ឯ.ក – GB Net Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#G32-G34-G36, Building Diamond Island Riviera, Room No. 201, Street G, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 011 923 876

២៤ គ្លូប៊ល ថៅអឺរ ខបភើរេសិន ភីធីវ៉ាយ អិលធីឌី – GLOBAL TOWER CORPORATION Pty Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing
#78, Floor 1, The iCON Professional Building, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 012 77 38 23 / 015 880 099
085 619 533

២៥ ឃីង ថេកណឡជី – King Technologies Co.,Ltd. (Opennet)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#49, Street 306, Sangkat Beoung Keng Kong I, Khan Chamkamorn Phnom Penh

: 023 868 586

២៦ មែកស៊ីម៉ឹម ប៊ីហ្សនេស អ៊ិនហ្វមេសិន ថេកណឡជី ខូ អិលធីឌី – Maximum Business Information Technology Co., Ltd. (MaxBIT)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#229E1, St. 182,Sangkat Toeuk Laak 2, Khan Toul Kok, Phnom Penh

: 023 996 996

២៧ មេហ្គា ទ្រូណេត ខមម្ញូនីខេសិន ឯ.ក – Mega Truenet Communication Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#707 Building Workzone, Floor 5, Room 503, Preah Monivong,  Sangkat Boeung Keng Kong, Khan Keng Kong, Phnom Penh

: 068 969 611 / 070 969 611

២៨ អិម-មេឌា – M-Media Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
Floor 16 of Diamond Twin Tower, Room S1605, Sopheak Mongkol corner Koh Pich St, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon,PP

: 012 869 421 / 098 869 421

២៩ មនោរម្យ អ៊ែតវ៉ានស៍ ថេកណឡជី ឯ.ក – Monorom Advanced Technologies Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#12B, Street No. 3 Borey Phnom Penh Thmey, PP

: 012 775 282 / 015 899 859

៣០ នីអូខម អាយ អេស​ ភី លីមីធីត – Neocom Group Investment Limited
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#19, St. 90, Sangkat Sras Chork , Khan Deun Penh, Phnom Penh

: 093 222 020

៣១ ភី ភី ស៊ី ធី​ វី​ – Phnom Penh Cable TV Co., Ltd. (PPCTV)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#3A, Preah Monivong Blvd.,Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 023 886 333 / 023 886 888

៣២ អេស. អាយ គ្រុប – S.I Group Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 93 Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh

: 081 901 999

៣៣ សប្បាយ ឌីជីធល ខបភើរេសិន – Sabay Digital Corporation Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#308, Monivong Blvd., Sang Kat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

: 023 22 8000

៣៤ ស្មាត អាស្យាតា ខូអិលធីឌី – Smart Axiata Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#464,Preah Monivong Blvd, Sangkat.Tonle Basak, Phnom Penh

: 010 200 888

៣៥ ស៊ីតា – Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Value Added Network Operation
#34E1, Street No. 75, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh

: 023 235 257 / 012 714 409

៣៦ សៅ អ៊ីស្ត អេស៊ា ធេលីខម (ខេមបូឌា) – South East Asia Telecom (Cambodia) Co., Ltd. (SEATel)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#149, Street 432, Sangkat Boeng Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

: 018 980 0800

៣៧ តែលកូថេក – Telcotech Limited
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Submarine Cable
#7D, Russian Blvd., Sankat Tuek Laak1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

: 023 888 181 / 085 888 181

៣៨ ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា – Telecom Cambodia (TC)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាមាត់ច្រកអន្តរជាតិ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Optical Cable Networks
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 95-97, Corner of Sihanouk Blvd., & st. 105, S/K Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 023 722 225

៣៩ ធេលណេត ឯ.ក – TELNET Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#12, 6th floor, Street No.348, Sangkat Tuol Svay Prey I, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

: 097 5 135 135

៤០ ថាម ដតខម (ខេមបូឌា) ឯ.ក – TIME DOTCOM (CAMBODIA) CO., LTD.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
LH AROMA Building, Floor 1st, Corner of Street 252 & 107, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 096 887 8808

៤១ ធូដេ ខមម្ញូនីខេសិន ខូ អិលធីឌី – Today Communication Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#64, Street 348, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

: 023 215 577 / 070 215 777

៤២ ថូល ហ្វ្រី ធេលីខម (ខេមបូឌា) – Toll Free Telecom (Cambodia) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Toll Free
#39, St.Platinum, Sankat Tomnup Toeuk, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

: 023 210 156

៤៣ ធើបូថេក ឯ.ក – TURBOTECH  CO., LTD.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
Street 598, Phum Kha1, Sangkat Chrang Chamreh 2, Khan Russy Keo, Phnom Penh

: 068 363 363 / 081 363 363
099 363 363

៤៤ វៀតធេល (ខេមបូឌា) – Viettel (Cambodia) Pte. Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាមាត់ច្រកអន្តរជាតិ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ និងគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#199, Mao Tse Tung Blvd., Sangkat Toul Svay Prey2, Phnom Penh

: 0979 097 097

៤៥ វ៉ូណេត ថេកណឡជី ឯ.ក – Vonet Technology Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#724, floor 11, room 08 of Apartment Block D, Norodom Blvd, Phum 10, Sangkat Tonle Bassac, khan chamkamon, Phnom Penh

: 017 973 187 / 097 775 3212

៤៦ វ៉ាយខេម ខបភើរេសិន – Wicam Corporation Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#47, Blvd. 271 corner 480, Sangkat Toul Tompung II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh

: 069 888 833 / 010 888 193

៤៧ វីនជេល ខូអបភើរេសិន ឯ.ក – WINGEL COOPERATION CO., LTD.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#50B, Street 602, Sangkat Boeung Kork II, Tuol Kouk, Phnom Penh

: 023 977 666 / 023 901 845
088 211 8777

៤៨ វើលដ៍ ស៊ីធី – World City Co., Ltd. (Camko City)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
No. 256, Street 598, Songkat Toul Songke, Khan Russey keo , Phnom Penh (Camko City)

: 098 831 759

៤៩ ស៊ីនវៃ (ខេមបូឌា) ធេលីខម – Xin Wei (Cambodia) Telecom Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#B3 × C3-1, St. 169, Sangkat Veal Vong , Khan 7Makara , Phnom Penh

: 038 330 0800

៥០ ហ៊្សេតធីណេត ឯ.ក – ZTNET CO., LTD.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
No. 124, Room No. 302, Street 388, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 096 267 1515 / 089 555 097