កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

អាជ្ញាបណ្ណ

បញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទៅតាមប្រភេទសេវា
(គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១)

ទាញយកបញ្ជីនៃប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍

ល.រ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ប្រភេទសេវា អាសយដ្ឋាន
(Cambodia) Fiber Optic Communication Network Co., Ltd. (CFOCN)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Submarine Cable
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Optical Cable Networks
No. 29, Street 592, Sangkat Beoung Kak II, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
Angkor Cable TV Internet Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #12, Phum Ta Phul, Sangkat Svay Dangkum, Krang Siem Reap, Siem Reap Province
Angkor Data Communication Group (ADCG) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #95, Preah Norodom Blvd, Sangkat Bueong Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Bee Union (Cambodia) Telecom Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP # 5659, Street Oknha Mong Rithy (1928), Sangkat Phnom Penh They, Khan Sen Sok, Phnom Penh
BigHub Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #06, Street 616, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
BRANCH OF CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Maybank Tower, No. 43, Floor 8th, Norodom Blvd., Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Branch of NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Corner Sihanouk & Sothearos, Tonlebasak, Phnom Penh
CAMBO Technology Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP No. 166, Jawaharlal Nehru Blvd (215), Golden Tower, 6th Floor, Phnom Penh
Cambodia Advance Communications (Cadcomms) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#825ABC, Monivong Blvd, Sangkat Phsa Demthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
១០ Cambodian SingMeng Telemedia co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh
១១ CamGSM Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
#33, Preah Sihanouk Blvd., Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
១២ Camintel Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 1, Corner of street. 88 & Sisovath Blvd., Phnom Penh
១៣ Camtower Link Communication Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing #35, St. 200, Sangkat Psar Thmei3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
១៤ China Unicom (Cambodia) Operations Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP No. 82DE0, Street 426, Sangkat Tuol Tompong II, Khan Chamkamon, Phnom Penh
១៥ Chuan Wei (Cambodia) Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Regency Square, Complex B, 2nd floor, #8B/294, Moa Tse Tung Blvd, Sangkat Tomnub Teuk, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
១៦ Citylink Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #105-107, Sihanouk Blvd., Khan 7 Makara, Phnom Penh
១៧ COGETEL Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#60, Monivong Blvd., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
១៨ Edotco Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing #56-58,Preah Norodom Blvd,​ Sangkat Chey Chumneah, Doun Penh, Phnom Penh
១៩ EMPIRE TECH CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Borei Pipub Thmei, No. 188, Street 10, Phum Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh
២០ EZECOM Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #7D, Russian Blvd., Sangkat Toeuk Laork 1, khan Toul Kok, Phnom Penh
២១ Fast One (Cambodia) Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP No. 88E0E1, Street No. NW01, Sangkat Takmau, Krong Ta Khmau, Kandal
២២ Fiber Nanotech (Cambodia)  Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #07, Street 26, Tikhakpanhnhor Village, S/k samrong krom, Khan Porsenchey, Phnom Penh
២៣ GB Net Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #G32-G34-G36, Building Diamond Island Riviera, Room No. 201, Street G, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
២៤ King Technologies Co.,Ltd. (Opennet)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#49, Street 306, Sangkat Beoung Keng Kong I, Khan Chamkamorn Phnom Penh
២៥ Maximum Business Information Technology Co., Ltd. (MaxBIT) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #28BE0E1, Street186, Sangkat Tuek La’ak 3, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
២៦ Mega Truenet Communication Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Building TK Roundabout, No. 6, Floor 3, Room A3-02, Street No. 289, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kak, Phnom Penh
២៧ M-Media Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #3A, Street 5, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Russei Keo, Phnom Penh
២៨ Monorom Advanced Technologies Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #133B, Street 192, s/k Tuek Laak 3, khan Tuol Kok, Phnom Penh
២៩ Neocom Group Investment Limited អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #3-6B,St.205, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
៣០ Phnom Penh Cable TV Co., Ltd. (PPCTV) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #3A,Preah Monivong Blvd.,Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
៣១ S.I Group Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP # 93 Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh
៣២ Sabay Digital Corporation Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #308, Monivong Blvd., Sang Kat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
៣៣ Smart Axiata Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#464,Preah Monivong Blvd, Sangkat.Tonle Basak, Phnom Penh
៣៤ Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Value Added Network Operation # 14-15, St. 90, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
៣៥ South East Asia Telecom (Cambodia) Co., Ltd. (SEATel)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#58ABCD,Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamkarmon,Phnom Penh
៣៦ Telcotech Limited អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Submarine Cable #7D, Russian Blvd., Sankat Tuek Laak1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
៣៧ Telecom Cambodia (TC)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាមាត់ច្រកអន្តរជាតិ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Optical Cable Networks
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 95-97, Corner of Sihanouk Blvd., & st. 105, S/K Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
៣៨ TELNET Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #180E0, Street 19, Group 05, Phum Trapaing Thleng 1, Sangkat Choam Chao, Khan Por Senchey, Phnom Penh
៣៩ TIME DOTCOM (CAMBODIA) CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP LH AROMA Building, Floor 1st, Corner of Street 252 & 107, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
៤០ Today Communication Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #64, Street 348, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
៤១ Toll Free Telecom (Cambodia) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Toll Free
#39, St.Platinum, Sankat Tomnup Toeuk, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
៤២ TURBOTECH  CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP No. 6, Street 289, Sangkat Beoung Kak2, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
៤៣ Viettel (Cambodia) Pte. Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាមាត់ច្រកអន្តរជាតិ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ និងគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#199, Mao Tse Tung Blvd., Sangkat Toul Svay Prey2, Phnom Penh
៤៤ Vonet Technology Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #724, floor 11, room 08 of Apartment Block D, Norodom Blvd, Phum 10, Sangkat Tonle Bassac, khan chamkamon, Phnom Penh
៤៥ Wicam Corporation Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #113, Yothapol khemarak Phoumin Blvd. (271), Sangkat Beoung Keng Kang I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
៤៦ WINGEL COOPERATION CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #T16, Street Topas, Sangkat Tomnub Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
៤៧ World City Co., Ltd. (Camko City) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #256, St.598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh
៤៨ Xin Wei (Cambodia) Telecom Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#B3 × C3-1, St. 169, Sangkat Veal Vong , Khan 7Makara , Phnom Penh
៤៩ ZTNET CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP No. 124, Room No. 302, Street 388, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh