កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

អាជ្ញាបណ្ណ

បញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទៅតាមប្រភេទសេវា(គិតត្រឹមខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)

ទាញយកបញ្ជីនៃប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍

ល.រ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ប្រភេទសេវា អាសយដ្ឋាន
1 (Cambodia) Fiber Optic Communication Network Co., Ltd. (CFOCN)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Submarine Cable
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Optical Cable Networks
#168, St.1946, Phum Tumnub, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan SenSok, Phnom Penh

: 071 355 5616 / 011 369 028

2 Angkor Cable TV Internet Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #12, Phum Ta Phul, Sangkat Svay Dangkum, Krang Siem Reap, Siem Reap Province

: 085 365 024 / 068 365 024
086 365 024

3 Angkor Data Communication Group (ADCG) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #95, Preah Norodom Blvd, Sangkat Bueong Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

: 023 226 622

4 Bee Union (Cambodia) Telecom Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP # 5659, Street Oknha Mong Rithy (1928), Sangkat Phnom Penh They, Khan Sen Sok, Phnom Penh

: 023 911 333

5 BigHub Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #06, Street 616, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

: 096 679 9977

6 BRANCH OF CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Unit 2006, Level 20, Vattanac Capital Tower, No.66, Preah monivong, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

: 097 991 5858 / 097 973 5858

7 Branch of NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #Phnom Penh Center, Block”F”, Corner Sihanouk (274) & Sothearos (3) Blvd, Tonlebasak, Phnom Penh

: 023 221 815 / 077 555 499

8 CAMBO Technology Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP # 1st Floor, Building B, CASA by Meridian, #1, Harvard Street, Koh Pich, Phnom Penh

: 081 721 721

9 Cambodia Advance Communications (Cadcomms) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#825ABC, Monivong Blvd, Sangkat Phsa Demthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 016 460 589

10 Cambodian SingMeng Telemedia co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh

: 096 666 1888 / 089 966 888
078 777 555 / 098 777 555

11 CamGSM Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
#33, Preah Sihanouk Blvd., Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 012 800 800

12 Camintel Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#1, Corner of street. 88 & Sisovath Blvd., Phnom Penh

: 023 986 986

13 Camtower Link Communication Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing #33, Street 200, Block 12 Sangkat Psar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

: 023 885 787

14 China Unicom (Cambodia) Operations Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP # 14th floor, Exchange Square,No.19-20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

: 018 980 8808

15 Chuan Wei (Cambodia) Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Regency Square, Complex B, 2nd floor, #8B/294, Moa Tse Tung Blvd, Sangkat Tomnub Teuk, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

: 023 722 225

16 Citylink Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #105-107, Sihanouk Blvd., Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 023 220 112

17 COGETEL Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#60, Monivong Blvd., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

: 081 72 72 72

18 Edotco Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing Building Keystone, No.146, Unite 3AB, Norodom Blvd., Sangkat Tonle Basac, Khan  Chamkarmon, Phnom Penh

: 010 208 995 / 010208 996

19 EMPIRE TECH CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Borei Pipub Thmei, No. 188, Street 10, Phum Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh

: 066 93 83 93

20 EZECOM Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #7D, Russian Blvd., Sangkat Toeuk Laork 1, khan Toul Kok, Phnom Penh

: 023 888 181 / 085 888 181

21 Fast One (Cambodia) Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #108AB (2Floors), Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Toul Tompung2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

: 089 222 551

22 Fiber Nanotech (Cambodia)  Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #07, Street 26, Tikhakpanhnhor Village, S/k samrong krom, Khan Porsenchey, Phnom Penh

: 089 252 522

23 GB Net Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #G32-G34-G36, Building Diamond Island Riviera, Room No. 201, Street G, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 011 923 876

24 GLOBAL TOWER CORPORATION Pty Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Tower Sharing #78, Floor 1, The iCON Professional Building, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 015 880 099 / 085 619 533

25 King Technologies Co.,Ltd. (Opennet)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#49, Street 306, Sangkat Beoung Keng Kong I, Khan Chamkamorn Phnom Penh

: 010 670 999 / 070 588 222
092 588 222

26 Maximum Business Information Technology Co., Ltd. (MaxBIT) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #229E1, St. 182,Sangkat Toeuk Laak 2, Khan Toul Kok, Phnom Penh

: 023 996 996

27 Mega Truenet Communication Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #707 Building Workzone, Floor 5, Room 503, Preah Monivong,  Sangkat Boeung Keng Kong, Khan Keng Kong, Phnom Penh

: 068 969 611 / 070 969 611

28 M-Media Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Floor 16 of Diamond Twin Tower, Room S1605, Sopheak Mongkol corner Koh Pich St, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon,PP

: 012 869 421 / 098 869 421

29 Monorom Advanced Technologies Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #12B, Street No. 3 Borey Phnom Penh Thmey, PP

: 012 775 282 / 015 899 859

30 Neocom Group Investment Limited អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #19, St. 90, Sangkat Sras Chork , Khan Deun Penh, Phnom Penh

: 093 222 020

31 Phnom Penh Cable TV Co., Ltd. (PPCTV) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #3A,Preah Monivong Blvd.,Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 023 886 333 / 023 886 888

32 S.I Group Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP # 93 Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh

: 081 901 999

33 Sabay Digital Corporation Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #308, Monivong Blvd., Sang Kat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

: 023 22 8000

34 Smart Axiata Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#464,Preah Monivong Blvd, Sangkat.Tonle Basak, Phnom Penh

: 010 200 888

35 Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Value Added Network Operation #34E1, Street No. 75, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh

: 023 235 257 / 012 714 409

36 South East Asia Telecom (Cambodia) Co., Ltd. (SEATel)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#149, Street 432, Sangkat Boeng Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

: 018 980 0800

37 Telcotech Limited អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Submarine Cable #7D, Russian Blvd., Sankat Tuek Laak1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

: 023 888 181 / 085 888 181

38 Telecom Cambodia (TC)
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាមាត់ច្រកអន្តរជាតិ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Optical Cable Networks
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
# 95-97, Corner of Sihanouk Blvd., & st. 105, S/K Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 023 722 225

39 TELNET Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #12, 6th floor, Street No.348, Sangkat Tuol Svay Prey I, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

: 097 5 135 135

40 TIME DOTCOM (CAMBODIA) CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP LH AROMA Building, Floor 1st, Corner of Street 252 & 107, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

: 096 887 8808

41 Today Communication Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #64, Street 348, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

: 023 215 577 / 070 215 777

42 Toll Free Telecom (Cambodia) Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា Toll Free
#39, St.Platinum, Sankat Tomnup Toeuk, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

: 023 210 156

43 TURBOTECH  CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP Street 598, Phum Kha1, Sangkat Chrang Chamreh 2, Khan Russy Keo, Phnom Penh

: 068 363 363 / 081 363 363
099 363 363

44 Viettel (Cambodia) Pte. Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាមាត់ច្រកអន្តរជាតិ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានខ្សែ និងគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#199, Mao Tse Tung Blvd., Sangkat Toul Svay Prey2, Phnom Penh

: 0979 097 097

45 Vonet Technology Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #724, floor 11, room 08 of Apartment Block D, Norodom Blvd, Phum 10, Sangkat Tonle Bassac, khan chamkamon, Phnom Penh

: 093 306 960 / 017 973 187
097 775 3212

46 Wicam Corporation Co., Ltd. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #47, Blvd. 271 corner 480, Sangkat Toul Tompung II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh

: 023 224 040 / 010 888 132

47 WINGEL COOPERATION CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP #50B, Street 602, Sangkat Boeung Kork II, Tuol Kouk, Phnom Penh

: 023 977 666 / 023 901 845
088 211 8777

48 World City Co., Ltd. (Camko City) អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP No. 256, Street 598, Songkat Toul Songke, Khan Russey keo , Phnom Penh (Camko City)

: 098 831 759

49 Xin Wei (Cambodia) Telecom Co., Ltd.
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តមានគ្មានខ្សែ
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា VoIP
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត
 • អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP
#B3 × C3-1, St. 169, Sangkat Veal Vong , Khan 7Makara , Phnom Penh

: 038 330 0800

50 ZTNET CO., LTD. អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ISP No. 124, Room No. 302, Street 388, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

: 096 267 1515 / 089 555 097