■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

អ្នកនាំពាក្យនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

អ្នកនាំពាក្យ

ឯកឧត្ដម អឹុម វុត្ថា សមាជិក ន.ទ.ក
(៨៥៥) ១២ ៨១ ០៧ ៨៦

www.trc.gov.kh

(សូមមេត្តាទាក់ទងក្នុងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការអ្នកនាំពាក្យ និង កិច្ចការនិយ័តកម្មវិស័យទូរគមនាគមន៍ប៉ុណ្ណោះ)។ ចំពោះកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៃ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា មានដូចជា ការស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ(.KH) ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត វិញាបនបត្រ និងអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការ/អាជ្ញាហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ
សូមមេត្តាទាក់ទងទៅកាន់លេខ៖
(៨៥៥) ២៣ ៧២២ ១៧៩
(៨៥៥) ២៣ ៧២២ ៣៣៣៕