កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

ការចេញផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្ដីពីនិយ័តកម្ម ការសិក្សាទីផ្សារ និងស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងវិស័យទូរគមនាគមន៍

សិក្ខាសាលាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងសាលប្រជុំធំរបស់ ប.ក.ទ.ក ដែលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម គង់ សេង លោក អឹុម វត្ថា ជាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។

ផែនការមេ២០១៥សម្រាប់ ICT អាស៊ាន
ICT ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថានឹងឈានទៅរកការកសាងជាតិគ្រប់វិស័យនៅក្នុងរយៈពេល ២-៣ ​ទសវត្សខាងមុខ។ ដូចគ្នានឹង​តំបន់​ផ្សេងទៀតផងដែរ អាស៊ាននឹងមានជំហរដើម្បីឱបក្រសោបនូវអនាគតដែលធ្វើដំណើរលើរលក​នៃការច្នៃប្រឌិតនិង​ព័ត៌មានវិទ្យា​ដែលបាន និងកំពុងនាំមកនូវភាពសម្បូរសប្បាយ និងភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំចុង​ក្រោយនេះ។ការជំរុញការអភិវឌ្ឍ ICT របស់យើងនៅប្រាំឆ្នាំខាងមុខ នឹងមានឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំងមកលើអាស៊ាន ជាពិសេសក្នុងការដឹកនាំតំបន់នេះឲ្យក្លាយ​ជាសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

ទាញយកឯកសារទាំងមូល (11.1MB)