រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

          និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា   (ន.ទ.ក.)   មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនា គមន៍និងទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត  និង លិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគម នាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ។   គោលបំណង   នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះជាការផ្តល់នូវសេចក្តី សម្រេចវិញ្ញាបនបត្រ  និង ការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍  និងទូរគមនាគមន៍ដោយអនុលោមតាមបទ ដ្ឋានឬនិយាម  ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU)  ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរា ជាណាចក្រកម្ពុជា និងដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើ គុណភាពសេវា  និង ស្តង់ដារបច្ចេកទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនា គមន៍និងទូរគមនាគមន៍ ។  អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួល សេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជាឬជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។  សូមពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនិងទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោក អ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និង ស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាតនិង លិខិតទទួលស្គាល់យថា ប្រភេទសម្រាប់ការនូវនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមនាគមន៍  និងទូរគមនាគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់ មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

សេចក្តីណែនាំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ទាញយក
ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ លិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២៤ មិនា ២០១៥ ទាញយក

ពាក្យស្នើសុំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ទាញយក
 ពាក្យសុំទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំទទួលស្គាល់បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ ឬទូរគមនាគមន៍ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក
 ពាក្យសុំនាំចូល បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក
 ពាក្យសុំនាំចូល  បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក