■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ការអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

          និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា   (ន.ទ.ក.)   មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនិងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនា គមន៍និងទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត  និង លិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទលើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគម នាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ។   គោលបំណង   នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនេះជាការផ្តល់នូវសេចក្តី សម្រេចវិញ្ញាបនបត្រ  និង ការផ្តល់សិទ្ធិនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍  និងទូរគមនាគមន៍ដោយអនុលោមតាមបទ ដ្ឋានឬនិយាម  ឬអនុសាសន៍របស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU)  ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរា ជាណាចក្រកម្ពុជា និងដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពលើ គុណភាពសេវា  និង ស្តង់ដារបច្ចេកទេសនៃបរិក្ខារវិទ្យុគមនា គមន៍និងទូរគមនាគមន៍ ។  អតិជនដែលមានសិទ្ធិទទួល សេវាអាចជាជនជាតិកម្ពុជាឬជនបរទេស ជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។  សូមពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនិងទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណីលោក អ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និង ស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាតនិង លិខិតទទួលស្គាល់យថា ប្រភេទសម្រាប់ការនូវនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមនាគមន៍  និងទូរគមនាគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់ មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

សេចក្តីណែនាំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ទាញយក
ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ លិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២៤ មិនា ២០១៥ ទាញយក

ពាក្យស្នើសុំ

ល.រ ចំណងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ទាញយក
 ពាក្យសុំទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំទទួលស្គាល់បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ ឬទូរគមនាគមន៍ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក
 ពាក្យសុំនាំចូល បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក
 ពាក្យសុំនាំចូល  បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ ៣១ មិនា ២០១៥ ទាញយក