■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

សេចក្ដីជូនដំណឹង

 

ល.រ លេខលិខិត កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត ទាញយក
០៥៣២ ប.ក.ទ.ក ១៣-០៧-២០១៣  នីតិវិធីនៃការទូទាត់វិក្កយបត្រជាមួយ FTB
៥៤១ស.ជ.ណ ០៣-០៤-២០០៩  ស្ដីពីការហាមឃាត់ការភ្នាល់កីឡាគ្រប់ប្រភេទ
១៨៨៨ស.ជ.ណ ២១-១១-២០១៣  ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តជាធរមានក្នុងការទប់ ស្កាត់ការប្រកួត ប្រជែងពុំស្មោះត្រង់ ការបិទខ្ទប់ការត ភ្ជាប់បណ្ដាញនិងការកំណត់ ថ្លៃសេវាទូរស័ព្ទ
១១៦៥សជណ ០៩-១០-២០១៥ កិច្ចប្រជុំអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់តំបន់ហ្វ្រេកង់ស៍ ៧០០ Mhz របស់វិស័យឯកជនខាងទូរទស្សន៍ និងទូរស័ព្ទ នាពេលអនាគត