រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh)

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) តាមអនឡាញ

 

(សូមអភ័យទោសសេវាកម្មអនឡាញកំពុងរៀបចំដំណើរការ !)

ក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) ថ្មី នោះអ្នកស្នើសុំត្រូវលុកចូល រួចបំពេញទម្រង់បែបបទនៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោម និងត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖

 1. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .gov.kh និង .mil.kh
  • លិខិតស្នើសុំជាផ្លូវការពីស្ថាប័នសាមី  ០១ច្បាប់
  • លិខិតបញ្ជាក់ការប្រគល់សិទ្ធិកាន់កាប់គេហទំព័រ និងភ្ជាប់ជាមួយនូវច្បាប់ចម្លងអត្ដសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ បណ្ណមន្ត្រីរាជការរបស់អ្នកទទួលសិទ្ធិ  ០១ច្បាប់
 2. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .com.kh, .net.kh
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងសម្រង់ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លង​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន  ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីម៉ាក (Trademark) ប្រសិនមាន ០១ច្បាប់
 3. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ.org.kh
  • ច្បាប់ចម្លង​លិខិត​អនុញ្ញាតដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លង​លិខិត​អនុញ្ញាតដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​សម្រាប់​អង្គការ ឬសមាគមក្នុង ​ស្រុក ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លងបណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ឬ​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន ០១ច្បាប់
 4. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .edu.kh
  • ច្បាប់​ចម្លង​នៃអនុក្រឹត្យ​បង្កើតគ្រឹះស្ថាន​សិក្សា ដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ឬ​លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបើកសាលាដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា   ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លងបណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ឬ​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន ០១ច្បាប់
 5. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .per.kh
  • ច្បាប់​ចម្លង​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ០១ច្បាប់
 • សេវកម្មផ្សេងៗទៀតមានដូចជា៖
  • ទម្រង់ទី២៖ ពាក្យស្នើសុំប្តូរ Name Server and IP Address
  • ទម្រង់ទី៣៖ ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​គេ​ហទំព័រ
  • ទម្រង់ទី៤៖ ពាក្យស្នើសុំ​ឈប់ប្រើប្រាស់​គេ​ហទំព័រ
  • ទម្រង់ទី៥៖ ពាក្យស្នើសុំភ្ជាប់ និងដំណើរការគេហទំព័រឡើងវិញ

blue-banner khmer

            បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំចុះឈ្មោះ គេហទំព័រ (.kh)  សូមចុចសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

សេចក្ដីណែនាំ DNS  pdf

ទម្រង់បែបបទស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) តាមអនឡាញ