■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh)

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) តាមអនឡាញ

 

(សូមអភ័យទោសសេវាកម្មអនឡាញកំពុងរៀបចំដំណើរការ !)

ក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) ថ្មី នោះអ្នកស្នើសុំត្រូវលុកចូល រួចបំពេញទម្រង់បែបបទនៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោម និងត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖

 1. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .gov.kh និង .mil.kh
  • លិខិតស្នើសុំជាផ្លូវការពីស្ថាប័នសាមី  ០១ច្បាប់
  • លិខិតបញ្ជាក់ការប្រគល់សិទ្ធិកាន់កាប់គេហទំព័រ និងភ្ជាប់ជាមួយនូវច្បាប់ចម្លងអត្ដសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ បណ្ណមន្ត្រីរាជការរបស់អ្នកទទួលសិទ្ធិ  ០១ច្បាប់
 2. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .com.kh, .net.kh
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងសម្រង់ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លង​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន  ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីម៉ាក (Trademark) ប្រសិនមាន ០១ច្បាប់
 3. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ.org.kh
  • ច្បាប់ចម្លង​លិខិត​អនុញ្ញាតដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លង​លិខិត​អនុញ្ញាតដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​សម្រាប់​អង្គការ ឬសមាគមក្នុង ​ស្រុក ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លងបណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ឬ​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន ០១ច្បាប់
 4. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .edu.kh
  • ច្បាប់​ចម្លង​នៃអនុក្រឹត្យ​បង្កើតគ្រឹះស្ថាន​សិក្សា ដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ឬ​លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបើកសាលាដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា   ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លងបណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ឬ​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន ០១ច្បាប់
 5. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .per.kh
  • ច្បាប់​ចម្លង​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ០១ច្បាប់
 • សេវកម្មផ្សេងៗទៀតមានដូចជា៖
  • ទម្រង់ទី២៖ ពាក្យស្នើសុំប្តូរ Name Server and IP Address
  • ទម្រង់ទី៣៖ ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​គេ​ហទំព័រ
  • ទម្រង់ទី៤៖ ពាក្យស្នើសុំ​ឈប់ប្រើប្រាស់​គេ​ហទំព័រ
  • ទម្រង់ទី៥៖ ពាក្យស្នើសុំភ្ជាប់ និងដំណើរការគេហទំព័រឡើងវិញ

blue-banner khmer

            បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំចុះឈ្មោះ គេហទំព័រ (.kh)  សូមចុចសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

សេចក្ដីណែនាំ DNS  pdf

ទម្រង់បែបបទស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) តាមអនឡាញ