កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

សេចក្តីណែនាំទូទៅ

ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា(Complaint Forms) សម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍(Consumers) និងប្រតិបតិ្ដករ (Operators) បំពេញនូវពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា

      សម្រាប់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ និងប្រតិ្ដបតិ្ដករធ្វើការបំពេញនូវពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ខ្លួន ផ្ញើមកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដើម្បីជួយធ្វើអន្ដរាគមន៍នៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាទូរគមនាគមន៍។ និយ័តករទូរគមនាកមន៍នឹងធ្វើការដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងអស់ដែលដាក់ស្នើមក។ ទម្រង់ទាំងពីរគឺ ទម្រង់បែបបទរបស់ អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍(For Consumers) និង របស់ ប្រតិបត្ដិករ(For Operators) សម្រាប់បំពេញមាននៅទីនេះ និងក្នុងវេបសាយរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាស្រាប់។ ១. ទម្រង់បែបសម្រាប់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍(For Consumers) ២. ទម្រង់បែបសម្រាប់ប្រត្ដិបត្ដិករ(For Operators) ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញទម្រង់បែបបទាំងពីរខាងលើនេះនៅផ្នែកសេវាកម្មដោយផ្ទាល់។ ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីស្នើសុំក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ […]

សេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍ ទូរគមាគមន៍អាកាសដោយបង្វែរមកដាក់ក្រោមដី នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមាគមន៍អាកាសដោយបង្វែរមកដាក់ក្រោមដី នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ