កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  (TRC)   នេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ន។  យើងជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិង ទទួលខុសត្រូវខំប្រឹងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិង ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍នៅ កម្ពុជា។

ចក្ខុវិស័យ

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមានឯករាជ្យភាព  និងការទទួលខុសត្រូវសំដៅឲ្យមានឧស្សាហកម្ម ទូរគមនាគមន៍មួយមានការប្រកួតប្រជែងជាសកលមានស្ថេរភាព​​​  និងជាឧស្សាហកម្ម​   គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងកាន់តែរឹងមាំ ដើម្បីជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងតម្រូវការសង្គមឲ្យទាន់ពេល វេលានៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

បេសកកម្ម

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ប្រតិបត្តិករអ្នកផ្តល់សេវានិង ​​ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកដំណើរ ការសមស្របនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋ កិច្ចអាស៊ាន និងសាកល ភាវូបនីយកម្មក្នុងតំបន់។បេសកកម្ម​របស់និយ័តករ
ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមានជាអាទិ៍៖

  • អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​ទូរគមនាគមន៍   និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន   និង​ផែន​ការ​សកម្មភាព​យុទ្ធ​ ​សាស្រ្តដែល​ត្រូវ​អនុម័តដោយ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​
  • អនុវត្តតាមវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើនិយ័តកម្មវិស័យទូរគមមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ដែលបានដាក់ចេញដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
  • ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​យល់​ដឹង និង​ភាព​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​សេវា​ទូរគមនាគមន៍​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​
  • ធានា​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​គុណ​ភាព​សេវា និង​តម្លៃ​សមរម្យ
  • ផ្តល់​នូវ​ការ​រៀប​ចំ និង​សេចក្តី​ណែ​នាំ​បញ្ញត្តិ​កម្ម​ប្រកប​ដោយ​តម្លាភាព
  • តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​បញ្ញត្តិ​កម្ម​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ស្មើភាព និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៅ ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម ទូរគមនាគមន៍
  • គោរព​តាម​ស្តង់ដារ និង​ការ​អនុវត្ត​ជា​អន្តរ​ជាតិ​ដែល​ជួយ​ដល់​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​ទំនើប​កម្ម​នៃ​សេវា និង​ហេដ្ឋា​រចនា​ សម្ព័ន្ធ
  • ធានា​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ បំផុត​នូវ​ធន​ធាន​ដ៏​កម្រ​នៃ​វិសាល​គមន៍ រលក អាកាស​វិទ្យុ (ហ្រ្វេកង់ស៍) និង ធនធា​នប្លង់​លេខ​ទូរស័ព្ទ និង​លេខ​អេឡិច​ត្រូ​និច(Numbering Plan)
  • ពិ​គ្រោះ​យោបល់​ជា​ទៀង​ទាត់​ជា​មួយ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ និង​អ្នក​ផ្តល់​សេវា ព្រម​ទាំង​ជួយ​សម្រប សម្រួល​ឲ្យ​មាន​សហប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទូរគមនាគមន៍​។