រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  (TRC)   នេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ន។  យើងជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិង ទទួលខុសត្រូវខំប្រឹងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិង ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍នៅ កម្ពុជា។

ចក្ខុវិស័យ

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមានឯករាជ្យភាព  និងការទទួលខុសត្រូវសំដៅឲ្យមានឧស្សាហកម្ម ទូរគមនាគមន៍មួយមានការប្រកួតប្រជែងជាសកលមានស្ថេរភាព​​​  និងជាឧស្សាហកម្ម​   គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងកាន់តែរឹងមាំ ដើម្បីជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងតម្រូវការសង្គមឲ្យទាន់ពេល វេលានៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

បេសកកម្ម

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ប្រតិបត្តិករអ្នកផ្តល់សេវានិង ​​ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកដំណើរ ការសមស្របនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋ កិច្ចអាស៊ាន និងសាកល ភាវូបនីយកម្មក្នុងតំបន់។បេសកកម្ម​របស់និយ័តករ
ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមានជាអាទិ៍៖

  • អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​ទូរគមនាគមន៍   និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន   និង​ផែន​ការ​សកម្មភាព​យុទ្ធ​ ​សាស្រ្តដែល​ត្រូវ​អនុម័តដោយ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​
  • អនុវត្តតាមវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើនិយ័តកម្មវិស័យទូរគមមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ដែលបានដាក់ចេញដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
  • ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​យល់​ដឹង និង​ភាព​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​សេវា​ទូរគមនាគមន៍​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​
  • ធានា​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​គុណ​ភាព​សេវា និង​តម្លៃ​សមរម្យ
  • ផ្តល់​នូវ​ការ​រៀប​ចំ និង​សេចក្តី​ណែ​នាំ​បញ្ញត្តិ​កម្ម​ប្រកប​ដោយ​តម្លាភាព
  • តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​បញ្ញត្តិ​កម្ម​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ស្មើភាព និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៅ ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម ទូរគមនាគមន៍
  • គោរព​តាម​ស្តង់ដារ និង​ការ​អនុវត្ត​ជា​អន្តរ​ជាតិ​ដែល​ជួយ​ដល់​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​ទំនើប​កម្ម​នៃ​សេវា និង​ហេដ្ឋា​រចនា​ សម្ព័ន្ធ
  • ធានា​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ បំផុត​នូវ​ធន​ធាន​ដ៏​កម្រ​នៃ​វិសាល​គមន៍ រលក អាកាស​វិទ្យុ (ហ្រ្វេកង់ស៍) និង ធនធា​នប្លង់​លេខ​ទូរស័ព្ទ និង​លេខ​អេឡិច​ត្រូ​និច(Numbering Plan)
  • ពិ​គ្រោះ​យោបល់​ជា​ទៀង​ទាត់​ជា​មួយ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ និង​អ្នក​ផ្តល់​សេវា ព្រម​ទាំង​ជួយ​សម្រប សម្រួល​ឲ្យ​មាន​សហប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទូរគមនាគមន៍​។