រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់និយ័តករ

តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

យោងតាមមាត្រា១២ ផ្នែកទី ២ ជំពូកទី៣ នៃព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧  ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមានមុខងារ  និងភារកិច្ចដូចត ទៅ៖

ក. ធ្វើនិយ័តកម្មស្របតាមគោលនយោបាយ  និង ក្របខណ្ឌគតិយុត្តនៃវិស័យទូរគមនាគមន៍  និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត ផ្សេងៗទៀតជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ខ. ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
គ. លើកសំណើផ្តល់យោបល់លើវិសោធនកម្មប្រកាស    ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍
ឃ. ចេញសេចក្តីសម្រេចបន្ថែមលើករណីមួយចំនួន  ស្របតាមមាត្រា  ៥ ចំណុច (ច)  នៃច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ រួមមាន៖

  • លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ការកែប្រែ ការព្យួរ   ការផ្ទេរ  និងការដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រឬ អាជ្ញាបណ្ណ
  • ការតភ្ជាប់បណ្តាញរវាងប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍
  • ការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបណ្តាញនិងការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ព្រម ទាំងស្តង់ដារគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
  • ប្លង់លេខទូរគមនាគមន៍ជាតិ និងអាស័យដ្ឋានអេឡិកត្រូនិក
  • លក្ខខណ្ឌនៃការបែងចែក និងការប្រើប្រាស់បន្ទាហ្វ្រេកង់ស៍ និងការផ្តល់ ការកែប្រែ ការព្យួរ ការផ្ទេរ និងការដក ហូតអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ
  • សកម្មភាពប្រកួតប្រជែងស្របច្បាប់និង ស្មោះត្រង់របស់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ ទូរគមនាគមន៍
  • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាអ៊ីនធឺណេត

ង. រាយការណ៍   និងផ្តល់អនុសាសន៍ជូនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និង   ទូរគមនាគមន៍នូវរាល់បញ្ហាទាំងអស់ពាក់ ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ និងការត្រួតពិនិត្យវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ច. ផ្តល់ កែប្រែ  ព្យួរ ផ្ទេរ ឬដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត   វិញ្ញាបនបត្រ   ឬអាជ្ញាបណ្ណស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត
ឆ. ពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត  វិញ្ញាបនបត្រ  ឬអាជ្ញាបណ្ណនិង  អនុញ្ញាតលើពាក្យស្នើសុំដែលបាន បំពេញតាមលក្ខខណ្ដនៃច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត
ជ. ពិនិត្យសំណុំឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសំណុំឯកសារស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត  វិញ្ញាបនបត្រ  ឬ អាជ្ញាបណ្ណ ដែលដាក់ពាក្យសុំមកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា   ដើម្បីធានានូវការគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ ស្តីពីទូរគមនា គមន៍និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត និងចុះបញ្ជីឯកសារដែលបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់
ឈ. ត្រួតពិនិត្យឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរួចដោយ សវនករឯករាជ្យដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច  និងហិរញ្ញវត្ថុ  ព្រមទាំងព័ត៌មានពុំមែនហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវ ផ្តល់ជូនដោយប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ   នឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍  រៀងរាល់ឆ្នាំសារពើពន្ធដើម្បី ធានានូវការគោរពលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត
ញ. ដើរតួនាទីជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ស្របតាមការកំណត់ នៃច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត
ដ. ចាត់វិធានការសមស្របតាមច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍   ដើម្បីសហការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងបង្រ្កាបអាជីវកម្ម ខុសច្បាប់    ផ្ទុយនឹងក្រមសីលធម៌   លក្ខខណ្ឌនៃស្តង់ដា   គុណភាពនៃសេវា និងគ្រឿងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ដែល ត្រូវកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត
ថ. ដឹកនាំរៀបចំក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៃវិស័យទូរគមនាគមន៍ ។