រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

សាវតានៃនិយ័តករ

សាវតានៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងអនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ អនក្រ.បក. ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជានីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណ: និងបំពេញមុខងារ  និងភារកិច្ចដោយស្វ័យភាពខាង ផ្នែករដ្ឋបាល និងនិយ័តកម្មព្រមទាំងដោយឯករាជ្យពីប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍។

គោលបំណងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាគឺធ្វើនិយ័តកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការ បណ្តាញនិងការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងប្រកបមួយដោយយុត្តិធម៌ និងតម្លា ភាពស្របតាមច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងគោលនយោបាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យទូរគមនាគមន៍។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងខាងលើនេះនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  នឹងជំរុញឱ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ និងបទ ប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្ត ។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា មិនត្រឹមតែមានតួនាទីជាអ្នកធ្វើនិយ័តកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានតួនាទីធ្វើ ជាអ្នកសម្របសម្រួលវិវាទទាំងឡាយ រវាងអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណ  និងអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណ  និងរវាងអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណ និងអ្នកប្រើប្រាស់ សេវាទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណជនក្នុងការទទួលសេវាកម្ម ដែលផ្តល់ដោយអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណ។