រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ប្រកាស

ល.រ លេខលិខិត កាលរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត  ទាញយក
១៧ ១៦១បទ.ប្រក ១១-០៥-១៦ ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាននីមួយៗនៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
១៦ ១៧០ប្រក.អន្ដរក្រ ២៨-០៥-១៨ ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ និង បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
១៥ ៤៩៨សហវ.ប្រក ០៨-០៥-១៨ ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤ ៤៩៩សហវ.ប្រក ០៨-០៥-១៨ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
១៣ ០១៣បទ.ប្រក ១០-០៤-០៣ ស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes
១២ ០៧០បទ.ប្រក ០៩-០៣-០៧ ស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)
១១ ១៥៣បទ.ប្រក ១២-០៨-១២ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាទូរស័ព្ទអចល័តឥតប្រើប្រាស់ខ្សែ
១០ ១៥៥បទ.ប្រក ១៩-០៦-០១ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាកម្មអុីនធឺណេត និង ប្រភេទសេវា VoIP នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១៦៧បទ.ប្រក ០៤-០៨-១១ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអុីនធឺណេតក្នុងប្រទេស(DIX)
១៧៩បទ ១៨-០៩-០០ ស្ដីអំពីអាជ្ញាបណ្ណបើកអាជីវកម្មសាលបំរើអុីនធឺណេតកាហ្វេ
២០៦បទ.ប្រក ០៥-១០-០៩ ស្ដីពីការតភ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍
២០៨បទ.ប្រក ២៩-១២-១០ ស្ដីពីការទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ(Type Approval) លើបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍ និងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
២២៨បទ.ប្រក ២៨-១១-០០ ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
២៣២បទ.ប្រក ០៧-១២-០៩ ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃអប្បបរមានៃសេវាទូរស័ព្ទចល័ត អចល័ត និងថ្លៃតភ្ជាប់ បណ្ដាញ
១៣១៩បទ ២៩-០៧-០២ ស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ
០៧២បទ.ប្រក ១៩-០៣-០៨ ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងថ្លៃប្រើប្រាស់រលក អាកាសវិទ្យុ
១៧២បទ.ប្រក ០១-១០-១០ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូនមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ និងវិទ្យុគមនាគមន៍