■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ប្រកាស

ល.រ លេខលិខិត កាលរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត  ទាញយក
១៧ ១៦១បទ.ប្រក ១១-០៥-១៦ ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាននីមួយៗនៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
១៦ ១៧០ប្រក.អន្ដរក្រ ២៨-០៥-១៨ ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ និង បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
១៥ ៤៩៨សហវ.ប្រក ០៨-០៥-១៨ ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤ ៤៩៩សហវ.ប្រក ០៨-០៥-១៨ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
១៣ ០១៣បទ.ប្រក ១០-០៤-០៣ ស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes
១២ ០៧០បទ.ប្រក ០៩-០៣-០៧ ស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)
១១ ១៥៣បទ.ប្រក ១២-០៨-១២ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាទូរស័ព្ទអចល័តឥតប្រើប្រាស់ខ្សែ
១០ ១៥៥បទ.ប្រក ១៩-០៦-០១ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាកម្មអុីនធឺណេត និង ប្រភេទសេវា VoIP នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១៦៧បទ.ប្រក ០៤-០៨-១១ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអុីនធឺណេតក្នុងប្រទេស(DIX)
១៧៩បទ ១៨-០៩-០០ ស្ដីអំពីអាជ្ញាបណ្ណបើកអាជីវកម្មសាលបំរើអុីនធឺណេតកាហ្វេ
២០៦បទ.ប្រក ០៥-១០-០៩ ស្ដីពីការតភ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍
២០៨បទ.ប្រក ២៩-១២-១០ ស្ដីពីការទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ(Type Approval) លើបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍ និងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
២២៨បទ.ប្រក ២៨-១១-០០ ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
២៣២បទ.ប្រក ០៧-១២-០៩ ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃអប្បបរមានៃសេវាទូរស័ព្ទចល័ត អចល័ត និងថ្លៃតភ្ជាប់ បណ្ដាញ
១៣១៩បទ ២៩-០៧-០២ ស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ
០៧២បទ.ប្រក ១៩-០៣-០៨ ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងថ្លៃប្រើប្រាស់រលក អាកាសវិទ្យុ
១៧២បទ.ប្រក ០១-១០-១០ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូនមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ និងវិទ្យុគមនាគមន៍