ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អីុនធឺណេត

ចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអីុនធឺណេតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបានកើនឡើងពី ៣.៨៦ លាននាក់ នៅដំណាច់ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ទៅជាង ៥​ លាននាក់នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៤ ។ គំនូរតាងខាងក្រោមបញ្ជាក់ពីកំណើននៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណេត៖