ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អុីនធឺណេត

ចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអីុនធឺណេតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបានកើនឡើងពី ៣.៨៦ លាននាក់ នៅដំណាច់ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ទៅជាង ៦​ លាននាក់នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥ ។ គំនូរតាងខាងក្រោមបញ្ជាក់ពីកំណើននៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអុីនធឺណេត៖