សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពី "ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍអ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន, កាតព្វកិច្ចសេវាសកល, ការកសាងសមត្ថភាព, និងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍" នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្ដីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍