ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា ប្រធាននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា កំពុងចូលរួមវេទិកានិយ័តករអន្តរជាតិ ២០១៦ ដែលសហការរៀបចំដោយ International Institute of Communications (IIC) និង National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នាទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ។ ប្រធានបទនៃកម្មវិធីផ្តោតលើ "តួនាទីរបស់និយ័តករពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៃសង្គម" ។