ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអចល័ត

ចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទអចល័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តថយចុះគួរឲ្យកត់សំគាល់សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១២ និងឆ្នាំ២០១៣។ គំនូរតាងខាងក្រោមបញ្ជាក់ពីការថយចុះនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់នេះ៖