កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

Telecommunication Numbering

ពាក្យស្នើសុំ និងសេចក្ដីណែនាំលេខទូរគមនាគមន៍

 

          និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្ដិយសសូមគោរពជម្រាបជូន ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ/ឯកជន និងប្រតិបត្ដិការទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ អនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញតិ្ដជាធរមាន រាល់ការស្នើសុំប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ និងលេខទូរគមនាគមន៍ផ្សេងទៀត ត្រូវដាក់ពាក្យស្នសុំលិខិតអនុញ្ញាត ន.ទ.ក.។​ ដូច្នេះដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ន.ទ.ក. សូមណែនាំអំពីនីតិវិធី និងឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

សេចក្តីណែនាំ

ល.រ ចំនងជើងសេចក្ដីណែនាំ ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ឯកសារ
សេចក្ដីណែនាំការស្នើសុំលេខទូរគមនាគមន៍ ២០ វិច្ឆិកា ២០១៩ ទាញយក

ពាក្យស្នើសុំ

ចំនងជើងពាក្យស្នើសុំ ឯកសារ
ពាក្យស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទចល័ត
     ១. លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ ឬលេខទូរគមនាគមន៍
     ២. ឯកសារភ្ជាប់ នៃការស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទចល័ត និងលេខទូរគមនាគមន៍
 

ទាញយក
ទាញយក

ពាក្យស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទអចល័ត
     ១. លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ ឬលេខទូរគមនាគមន៍
     ២. ឯកសារភ្ជាប់ នៃការស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទអចល័ត
 

ទាញយក
ទាញយក

ពាក្យស្នើសុំប្រគល់លេខទូរស័ព្ទចល័ត
     ១. លិខិតអនុញ្ញាតប្រគល់លេខទូរស័ព្ទ ឬលេខទូរគមនាគមន៍
     ២. ឯកសារភ្ជាប់ នៃការប្រគល់លេខទូរស័ព្ទចល័ត និងលេខទូរគមនាគមន៍
 

ទាញយក
ទាញយក

ពាក្យស្នើសុំប្រគល់លេខទូរស័ព្ទអចល័ត
     ១. លិខិតអនុញ្ញាតប្រគល់លេខទូរស័ព្ទ ឬលេខទូរគមនាគមន៍
     ២. ឯកសារភ្ជាប់ នៃការប្រគល់លេខទូរស័ព្ទអចល័ត
 

ទាញយក
ទាញយក