កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

ការស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ(.KH)

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត
ចុះឈ្មោះគេហទំព័រ(.KH) តាមអនឡាញ

 

(សូមអភ័យទោសសេវាកម្មអនឡាញកំពុងរៀបចំដំណើរការ !)

ក្នុងករណីអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំមានបំណង “ដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ(.KH)ថ្មី” នោះអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទទី១នៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោម និងត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖

 1. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .gov.kh និង .mil.kh
  • លិខិតស្នើសុំជាផ្លូវការពីស្ថាប័នសាមី  ០១ច្បាប់
  • លិខិតបញ្ជាក់ការប្រគល់សិទ្ធិកាន់កាប់គេហទំព័រ និងភ្ជាប់ជាមួយនូវច្បាប់ចម្លងអត្ដសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ បណ្ណមន្ត្រីរាជការរបស់អ្នកទទួលសិទ្ធិ  ០១ច្បាប់
 2. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .com.kh, .net.kh
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងសម្រង់ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លង​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន  ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីម៉ាក (Trademark) ប្រសិនមាន ០១ច្បាប់
 3. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ.org.kh
  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់អង្គការ ឬសមាគមក្នុង ស្រុក ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងបណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន ០១ច្បាប់
 4. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .edu.kh
  • ច្បាប់​ចម្លង​នៃអនុក្រឹត្យ​បង្កើតគ្រឹះស្ថាន​សិក្សា ដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ឬ​លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបើកសាលាដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា   ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់​ចម្លងបណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ឬ​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន ០១ច្បាប់
 5. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .per.kh
  • ច្បាប់​ចម្លង​អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ០១ច្បាប់
 • សេវកម្មផ្សេងៗទៀតមានដូចជា៖
  • ទម្រង់ទី២៖ ពាក្យស្នើសុំប្តូរ Name Server and IP Address
  • ទម្រង់ទី៣៖ ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគេហទំព័រ
  • ទម្រង់ទី៤៖ ពាក្យស្នើសុំឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ
  • ទម្រង់ទី៥៖ ពាក្យស្នើសុំភ្ជាប់ និងដំណើរការគេហទំព័រឡើងវិញ