សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh)

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) តាមអនឡាញ

 

ក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) ថ្មីនោះអ្នកស្នើសុំត្រូវលុកចូលនិង បំពេញបែបបទនៅក្នុង (ទម្រង់ទី១) និងត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖

 1. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .gov.kh
  • លិខិតស្នើសុំជាផ្លូវការពីស្ថាប័នសាមី 0១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់អ្នកទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់គេហទំព័រ (0១ច្បាប់)
 2. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .com.kh, .net.kh
  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះក្នុងបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម 0១ច្បាប់
  • ស្លាកសញ្ញា (Trademark)  0១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬប័ណ្ណគ្រួសារ ឬលិខិតឆ្លងដែន(ជនបរទេស) ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណប៉ាតង់  0១ច្បាប់
 3. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ.org.kh
  • ច្បាប់ចម្លងផ្លូវការលិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ០១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងផ្លូវការលិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់អង្គការ ឬសមាគមក្នុងស្រុក 0១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតសំគាល់ខ្លួន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន(ជនបរទេស)0១ច្បាប់
 4. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .edu.kh
  • ច្បាប់ចម្លងអនុក្រឹត្យតបង្កើតគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ឬលិខិតប្រកាសស្ដីពីការ បើកសាលាដែលបានចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា  0១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតសំគាល់ខ្លួន ឬអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់អ្នកទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់  0១ច្បាប់
 5. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .mili.kh
  • លិខិតស្នើសុំផ្លូវការពីស្ថាប័នសាមី  0១ច្បាប់
  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតសំគាល់ខ្លួន ឬអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់អ្នកទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់0១ច្បាប់
 6. សម្រាប់គេហទំព័រប្រភេទ .per.kh
  • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬប័ណ្ណគ្រួសារ ឬលិខិតឆ្លងដែន 0១ច្បាប់

ក្នុងករណីអ្នកស្នើរសុំមានបំណងចង់ស្នើសុំប្តូរ Name Server and IP Address ត្រូវលុកចូល និងបំពេញបែបបទនៅក្នុង (ទម្រង់ទី២) និងក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំមានបំណងចង់ស្នើសុំប្តូរព័ត៌មានគេហទំព័រ ត្រូវលុកចូល និងបំពេញបែបបទនៅក្នុង (ទម្រង់ទី៣)។

blue-banner khmer

បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំចុះឈ្មោះ គេហទំព័រ (.kh)  សូមចុចសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

សេចក្ដីណែនាំ DNS  pdf

ទម្រង់បែបបទស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.kh) តាមអនឡាញ