ការទំនាក់ទំនង

 

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.)

អាស័យដ្ឋាន៖ កាច់ជ្រុងវិថីលេខ ១៣ និង ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ២៣ ៣៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ៣២ ២២
អីុម៉ែល៖ info@trc.gov.kh
គេហទំព័រ ​www.trc.gov.kh

មន្រ្តីសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ៖ ហៀង បូរ៉ាន់ ឈ្មោះ ប៉ាវ លាងឃុន
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៦១​ ៦១ ​៦៦ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨០៤ ៥៤៥
អីុម៉ែល៖

heangboran@trc.gov.kh​​​​

អីុម៉ែល៖ lkhun@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍ នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ
ឈ្មោះ៖ ទេព ប៊ុនបូរេន ឈ្មោះ លឹម វុទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍​​​​​​​​​​ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ 
ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៨ ៧៦៣ ៣៣ ៣៣ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩៦៧ ៧៩៥
អីុម៉ែល៖

boren@trc.gov.kh

ម៉ែល៖ limvuthy@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែងនិងការពារអ្នកប្រើប្រាស់
ឈ្មោះ៖ សៀង សិទ្ទី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែងនិងការពារអ្នកប្រើប្រាស់​​​​
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧០​ ៨០ ៧០
អីុម៉ែល៖

sithy@trc.gov.kh, sithysieng@yahoo.com