សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការទំនាក់ទំនង

Location TRC

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

លេខសម្រាប់ស្នើសុំ៖
ចុះឈ្មោះ(.KH) វិញ្ញាបនបត្រ អាជ្ញាបណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាត
(៨៥៥) ២៣ ៧២ ២១ ៧៩
(៨៥៥) ២៣ ៧២ ២៣ ៣៣

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.)

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ២៣ ៣៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ៣២ ២២
អីុម៉ែល៖ info@trc.gov.kh
គេហទំព័រ ​www.trc.gov.kh

មន្រ្តីសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ៖ ហៀង បូរ៉ាន់ ឈ្មោះ ប៉ាវ លាងឃុន
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៦១​ ៦១ ​៦៦ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨០៤ ៥៤៥
អីុម៉ែល៖

heangboran@trc.gov.kh​​​​

អីុម៉ែល៖ lkhun@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍ នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ
ឈ្មោះ៖ ទេព ប៊ុនបូរេន ឈ្មោះ លឹម វុទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍​​​​​​​​​​ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ 
ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៨ ៧៦៣ ៣៣ ៣៣ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩៦៧ ៧៩៥
អីុម៉ែល៖

boren@trc.gov.kh

ម៉ែល៖ limvuthy@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់
ឈ្មោះ៖ សៀង សិទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់​​​​
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧០​ ៨០ ៧០
អីុម៉ែល៖

sithy@trc.gov.kh, sithysieng@yahoo.com

 

ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា

 

      និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនិតិបុគ្គល និងសាធារណជនដែលមានបំណងចង់ស្នើសុំធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា(Complaint Forms) ឬស្នើសុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Application Form for Promotion) ដែលពាក់ព័ន្ធលើសេវាទូរគមនាគមន៍ដោយត្រូវបំពេញនៅក្នុងទម្រង់ទាំងពីរនេះ ហើយបញ្ជូនទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា(Complaint Forms) ដែលបំពេញរួចនេះមក និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) តាមអីុម៉ែល(E-mail): complaint@trc.gov.kh ឬមកកាន់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) រីឯការស្នើសុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Application Form for Promotion) ត្រូវផ្ញើមកដោយផ្ទាល់នៅ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) តាមអាសយដ្ឋាន៖ វិថីលេខ ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ ។ សូមពិនិត្យ និងទាញយក ឬបោះពុម្ភ នូវទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា (Complaint Forms) ឬស្នើសុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Application Form for Promotion) ណាមួយដែលលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្នើសុំដើម្បីបំពេញ។

សេចក្ដីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា(Complaint Form) និងពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Promotion Form)
សេចក្ដីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា(Complaint Form) ទាញយក
សេចក្ដីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ ពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Promotion Form) ទាញយក

ទម្រង់បែបសម្រាប់បំពេញ៖

ល.រ ចំនងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ឯកសារទាញយក
ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា(Application Form for Complaint) ០៨-០៥-២០១៨ ទាញយក
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Application Form for Promotion) ១៦-០៥-២០១៨ ទាញយក