កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

ការទំនាក់ទំនង

Location TRC

 

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន(ច្រកចេញចូលតែមួយ)

លេខសម្រាប់ស្នើសុំ៖
ចុះឈ្មោះ(.KH) វិញ្ញាបនបត្រ អាជ្ញាបណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាត
(៨៥៥) ២៣ ៧២ ២១ ៧៩
(៨៥៥) ២៣ ៧២ ២៣ ៣៣

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.)

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២២ ៣៣៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៣ ២២២
អីុម៉ែល៖ info@trc.gov.kh
គេហទំព័រ ​www.trc.gov.kh

មន្រ្តីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងតាមបច្ចេកទេសជំនាញ

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋានផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ៖ ហៀង បូរ៉ាន់ ឈ្មោះ៖ ប៉ាវ លាងឃុន
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាន តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៦១​៦ ១​៦៦ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨០៤ ៥៤៥
អីុម៉ែល៖ heangboran@trc.gov.kh​​​​ អីុម៉ែល៖ plkhun@trc.gov.kh
ប្រឹក្សាអំពី៖ រដ្ឋបាល និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ប្រឹក្សាអំពី៖ កិច្ចការហរិញ្ញវត្ថុ និងការទូរទាត់
នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍ នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៍វិទ្យុ
ឈ្មោះ៖ ទេព ប៊ុនបូរេន ឈ្មោះ ពេញ សុខារដ្ឋ
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាន តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៨ ៧៦៣ ៣៣ ៣៣ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧៦ ៧៧ ៧៥
អីុម៉ែល៖ boren@trc.gov.kh អីុម៉ែល៖ sokharath.penh@trc.gov.kh
ប្រឹក្សាអំពី៖ អាជ្ញាបណ្ណទូរគមនាគមន៍
លិខិតអនុញ្ញាតទូរគមនាគមន៍
ប្លង់លេខទូរគមនាគមន៍
ប្រឹក្សាអំពី៖ អាជ្ញាបណ្ណវិទ្យុគមនាគមន៍
លិខិតអនុញ្ញាតវិទ្យុគមនាគមន៍
វិញ្ញាបនបត្របរិក្ខាវិទ្យុគមនាគមន៍
នាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់
ឈ្មោះ៖ សៀង សិទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទ៖ ០១១ ៨០៩ ៨៨៨
អីុម៉ែល៖ sithy@trc.gov.kh, sithysieng@yahoo.com
ប្រឹក្សាអំពី៖ ការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់
ដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារវាង អតិថិជន និងប្រតិត្ដិករ
ឬ ប្រតិបតិ្ដករ និងប្រតិបតិ្ដករ
ពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រតិបតិ្ដករ
ពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Promotion Form)
សេចក្ដីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ ពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Promotion Form) ទាញយក

ទម្រង់បែបសម្រាប់បំពេញ៖

ល.រ ចំនងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ឯកសារទាញយក
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(Application Form for Promotion) ១៦-០៥-២០១៨ ទាញយក