សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការទំនាក់ទំនង

Location TRC

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

លេខសម្រាប់ស្នើសុំ៖
ចុះឈ្មោះ(.KH) វិញ្ញាបនបត្រ អាជ្ញាបណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាត
(៨៥៥) ២៣ ៧២ ២១ ៧៩
(៨៥៥) ២៣ ៧២ ២៣ ៣៣

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.)

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ២៣ ៣៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ៣២ ២២
អីុម៉ែល៖ info@trc.gov.kh
គេហទំព័រ ​www.trc.gov.kh

មន្រ្តីសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ៖ ហៀង បូរ៉ាន់ ឈ្មោះ ប៉ាវ លាងឃុន
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៦១​ ៦១ ​៦៦ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨០៤ ៥៤៥
អីុម៉ែល៖

heangboran@trc.gov.kh​​​​

អីុម៉ែល៖ lkhun@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍ នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ
ឈ្មោះ៖ ទេព ប៊ុនបូរេន ឈ្មោះ លឹម វុទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍​​​​​​​​​​ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ 
ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៨ ៧៦៣ ៣៣ ៣៣ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩៦៧ ៧៩៥
អីុម៉ែល៖

boren@trc.gov.kh

ម៉ែល៖ limvuthy@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់
ឈ្មោះ៖ សៀង សិទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់​​​​
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧០​ ៨០ ៧០
អីុម៉ែល៖

sithy@trc.gov.kh, sithysieng@yahoo.com

 

ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា

 

      និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនិតិបុគ្គល និងសាធារណជនដែលមានបំណងចង់ស្នើសុំធ្វើការប្តឹងតវ៉ា ដែលពាក់ព័ន្ធលើការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ដោយត្រូវបំពេញនៅក្នុងទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា(Complaint Forms) ដែលមានគំរូចំនួនពីរគឹ៖ សម្រាប់អ្នកប្រើ(For Consumer) និងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ(For Operator) ហើយបញ្ជូន ឬផ្ញើទម្រង់ដែលបំពេញរួចនេះមកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) តាមអីុម៉ែល(E-mail): complaint@trc.gov.kh ឬមកកាន់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) ដោយផ្ទាល់តាមអាសយដ្ឋាន៖ វិថីលេខ ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ ។ សូមពិនិត្យ និងទាញយក ឬបោះពុម្ភនូវទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយដែលលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្នើសុំធ្វើការប្តឹងតវ៉ា គឺមានទម្រង់សម្រាប់អ្នកប្រើ(For Consumer) និងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ(For Operator) ដើម្បីបំពេញ។
ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យសេចក្ដីសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា។

ទម្រង់បែបសម្រាប់បំពេញ៖

ល.រ ចំនងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ឯកសារទាញយក
ទម្រង់បែបសម្រាប់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ ទាញយក
ទម្រង់បែបសម្រាប់ប្រត្ដិបត្ដិករ ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ ទាញយក