ការទំនាក់ទំនង

Location TRC

 

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.)

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ២៣ ៣៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២ ៣២ ២២
អីុម៉ែល៖ info@trc.gov.kh
គេហទំព័រ ​www.trc.gov.kh

មន្រ្តីសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ៖ ហៀង បូរ៉ាន់ ឈ្មោះ ប៉ាវ លាងឃុន
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៦១​ ៦១ ​៦៦ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨០៤ ៥៤៥
អីុម៉ែល៖

heangboran@trc.gov.kh​​​​

អីុម៉ែល៖ lkhun@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍ នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ
ឈ្មោះ៖ ទេព ប៊ុនបូរេន ឈ្មោះ លឹម វុទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍​​​​​​​​​​ តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៏វិទ្យុ 
ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៨ ៧៦៣ ៣៣ ៣៣ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩៦៧ ៧៩៥
អីុម៉ែល៖

boren@trc.gov.kh

ម៉ែល៖ limvuthy@trc.gov.kh
នាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់
ឈ្មោះ៖ សៀង សិទ្ធី
តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់​​​​
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧០​ ៨០ ៧០
អីុម៉ែល៖

sithy@trc.gov.kh, sithysieng@yahoo.com

 

ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា

 

      និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គល ឬនិតិបុគ្គល និងសាធារណជនដែលមានបំណងចង់ស្នើសុំធ្វើការប្តឹងតវ៉ា ដែលពាក់ព័ន្ធលើការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ដោយត្រូវបំពេញនៅក្នុងទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា(Complaint Forms) ដែលមានគំរូចំនួនពីរគឹ៖ សម្រាប់អ្នកប្រើ(For Consumer) និងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ(For Operator) ហើយបញ្ជូន ឬផ្ញើទម្រង់ដែលបំពេញរួចនេះមកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) តាមអីុម៉ែល(E-mail): complaint@trc.gov.kh ឬមកកាន់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) ដោយផ្ទាល់តាមអាសយដ្ឋាន៖ វិថីលេខ ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ ។ សូមពិនិត្យ និងទាញយក ឬបោះពុម្ភនូវទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយដែលលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្នើសុំធ្វើការប្តឹងតវ៉ា គឺមានទម្រង់សម្រាប់អ្នកប្រើ(For Consumer) និងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ(For Operator) ដើម្បីបំពេញ។
ចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យសេចក្ដីសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា។

ទម្រង់បែបសម្រាប់បំពេញ៖

ល.រ ចំនងជើង ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ឯកសារទាញយក
ទម្រង់បែបសម្រាប់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ ទាញយក
ទម្រង់បែបសម្រាប់ប្រត្ដិបត្ដិករ ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ ទាញយក