■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

Contact Us

Location TRC

 

Customer Service

Contact Number for service (855) 23 72 21 79
(855) 23 72 23 33

Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC)

Address: Street 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh (Inside the Ministry of Posts and Telecommunications)
Telephone: (855) 23 72 23 33
Fax: (855) 23 72 32 22
E-mail: info@trc.gov.kh
Website: www.trc.gov.kh

 Officials’ Contacts

Department of Administration, Personnel, and     International Relation
Department of Planning and Finance
Name: Heang Boran Name: Pav Leang Khun
Position: Director of the Department of Administration, Personnel, and International Relation Position: Director of the Department of Planning and Finance
Telephone: 017 61 61 66
Telephone: 012 80 45 45
E-mail: heangboran@trc.gov.kh E-mail: lkhun@trc.gov.kh
Department of Telecommunication Regulation  

Department of Radio Frequency Regulation

Name: Tep Bunboren Name: Lim Vuthy
Position: Director of the Department of Telecommunication Regulation Position: Director of the Department of Radio Frequency Regulation
Telephone: 088 763 33 33 Telephone: 015 66 88 06
E-mail: boren@trc.gov.kh E-mail: limvuthy@trc.gov.kh
Department of Competition and Consumer Protection
Name: Sieng Sithy
Position: Director of the Department of Competition and Consumer Protection
Telephone: 012 70 80 70
E-mail: sithy@trc.gov.kh, sithysieng@yahoo.com