ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា(Complaint Forms) សម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍(Consumers) និងប្រតិបតិ្ដករ (Operators) បំពេញនូវពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា

      សម្រាប់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ និងប្រតិ្ដបតិ្ដករធ្វើការបំពេញនូវពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ខ្លួន ផ្ញើមកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដើម្បីជួយធ្វើអន្ដរាគមន៍នៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាទូរគមនាគមន៍។ និយ័តករទូរគមនាកមន៍នឹងធ្វើការដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងអស់ដែលដាក់ស្នើមក។ ទម្រង់ទាំងពីរគឺ ទម្រង់បែបបទរបស់ អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍(For Consumers) និង របស់ ប្រតិបត្ដិករ(For Operators) សម្រាប់បំពេញមាននៅទីនេះ និងក្នុងវេបសាយរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាស្រាប់។

១. ទម្រង់បែបសម្រាប់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍(For Consumers)
២. ទម្រង់បែបសម្រាប់ប្រត្ដិបត្ដិករ(For Operators)

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញទម្រង់បែបបទាំងពីរខាងលើនេះ។
ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីស្នើសុំក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រត្ដិបត្ដិករ