ផែនការមេបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានអាស៊ាន ២០២០

 

ចុចលើរូបនេះដើម្បីអានអត្ថបទទាំងមូល
ASEAN-Master-plan           ចក្ខុវិស័យនៃផែនការមេបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានអាស៊ាន ២០២០ (ASEAN ICT Master Plan 2020) នឹងជំរុញអាស៊ានឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកាន់យក សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ចរភាព និងមានភាពរីកលូតលាស់ហើយធ្វើឱ្យ សហគមន៍អាស៊ានក្លាយជាសហគមន៍មួយមាននវានុវត្តន៍ភាព ពេញលេញ និងរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ ។