ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់និយ័តករ

 • management team
  ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា
  ប្រធាននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា


  • ឯកឧត្តម អូក ដូរ៉ានី
   សមាជិក

  • ឯកឧត្តម អឹុម វុត្ថា
   សមាជិក

  • ឯកឧត្តម សុង ឡេង
   សមាជិក

  • ឯកឧត្តម សរ រតនា
   សមាជិក

  • ឯកឧត្តម ស៊ា ណារ៉េត
   សមាជិក