កម្មវិធីប្រជុំ ស្តីពី កិច្ចពិភាក្សា និងការរិះរកនីតិវិធីអនុវត្តខ្លឹមសារលិខិតលេខ ៧២២ សជណ.ផក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ដើម្បី ឱ្យក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានសហការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់បណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសគ្រប់ប្រភេទ