20160229-​០៣៤៤​​-បកទក-សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការចែកចាយសេវាទូរគមនា...