20160125​ 0138​​ បកទក ករណី Smart នៅតែមិនប្រគល់របាយការណ៍_001