20160119 0105 បកទក​ ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណរបស់ Summit Venture Corporation_001